אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "ברכת האילנות"

ברכת אילנות

"אמר רב יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי, אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם" (ברכות מ"ג ע"ב). "היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח אומר בא"י אמ"ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם ואינו מברך אלא פעם אחת בכל שנה ושנה ואם איחר לברך עד אחר שגדלו הפירות לא יברך עוד" (שו"ע או"ח סימן רכ"ו). "ראה ברי ...

קרא עוד

ברכת האילנות בשיח נמוך

כבוד ידי"נ הרה"ג המצויין ירא ושלם בתורה ובכל מדה נכונה רבי אפרים אריה צבי הלוי שווארץ שליט"א מכתבו קיבלתי לנכון ונהניתי מאוד מדבריו, הנני במענה קצר על שאלתו. האם אפשר לברך ברכת האילנות על עץ פסיפלורה שהוא כעין שיח קטן או שמא אף שמברכים על פריו בפה"ע, מ"מ לענין ברכת האילנות אין זה אילן, ואין מברכים אלא על עץ גבוה כרוב האילנות. הנה לא מצינו בדברי הפוסקים שיחלקו בהלכה זו בין עץ לעץ ולכאורה כל שפריו פרי העץ שפי ...

קרא עוד

ברכת האילנות על נטע רבעי

שאלה: האם אפשר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא נטע רבעי? תשובה: אפשר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא נטע רבעי. מקורות: הנה אמנם מצאנו מחלוקת אחרונים לענין ברכת האילנות על עץ ערלה, דעי' בשו"ת רב פעלים (ח"ג או"ח סי' ט) שהעלה שאפשר לברך ברכת האילנות על עץ ערלה. וכדבריו העלו בשו"ת נטע שורק (או"ח סי' ט) ובשו"ת דובב מישרים (ח"ג סי' ה) ועוד. וכן העלה מו"ז שליט"א בספרו חזון עובדיה (פסח עמ' יט, וע"ע יבי"א ח"ט סי' ק אות ח) ...

קרא עוד
לתחילת הדף