אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "גרות"

שינוי השם לגר

שאלה:  גר שמתגייר האם חובה לשנות את שמו, או שהוא יכול להשאר עם שמו. ומה המקור לקריאת שם בברית של גר. תשובה: בפשטות הגר יכול להשאר עם שמו הגויי, ואין בכך איסור. אולם ראה במקורות. מקורות: דעת המהרש"ם (ח"א קצט) שהגר יכול להשאר עם שמו, אוין בכל כל איסור. ואולם דעת המהר"ם שיק (יו"ד קסט) שאין לו להשאר גם שמו שהיה לו בגויותו. וראה ש שהאריך עד כמה חשוב להקרא בשמות יהודיים, ויש חשש איסור דאורייתא בשם גויי, מחמת הפסו ...

קרא עוד

קטן שהתגייר והגיע לגיל מצוות

שאלה: בן קטן שהתגייר עם אמו  עומד להיכנס למצוות, האם יש חיוב על פי ההלכה שהבן יקבל מצוות בפני בי"ד? תשובה: לא מצאנו שיש חיוב על הקטן שהתגייר עם אימו, שיצטרך לקבל מצוות לפני שהגדיל בפני בי"ד. ההלכה היחידה שמצאנו בענין זה [ראה כתובות י"ג ע"א ושו"ע יור"ד סימן רס"ח ס"ז – ח] היא שיש ביכולתו של קטן למחות - שאינו רוצה לקבל על עצמו יהדות לפני שיגדיל, וממילא מכאן ולהבא דינו כגוי. אולם, בסתם, כשלא מיחה, אנו מפרשים את ...

קרא עוד

התגיירה עם בנה ונולד בן נוסף מי מהם חייב בפדיון

שאלה:  ראובן נשא אשה נוכריה והוליד ממנה בן, האשה התגיירה ביחד עם בנה, ולאחר מכן ילדה בן נוסף. איזה בן חייב בפדיון הבן? תשובה: שני הבנים פטורים מפדיון הבן. הבן הראשון פטור, כיון שלא נולד מרחם של יהודיה, והבן השני פטור, כיון שאימו כבר ילדה מקודם, וממילא הבן השני פטור כיון שאינו 'פטר רחם' מקורות והרחבת הדברים: שנינו במשנה בכורות מ"ו ע"א: "מי שלא היו לו בנים, ונשא אשה שכבר ילדה עודה שפחה ונשתחררה, עודה עובדת כו ...

קרא עוד

גר קטן שהגדיל בלא שמירת תורה ומצוות

שאלה: עובדת זרה אשר הובאה לכאן מארצות נכר, ובכדי לקבל אישור שהיה, ולישא איש יהודי, נתגיירה בבתי הדין לגיור היא ובנה הקטן, ולאחר זמן שלא מצאה את מבוקשה שבה לעמה ולמולדתה, מה דינו של בנה הקטן שבינתיים הגדיל ולא מחה, האם דינו כיהודי, או שמא אין לך מחאה גדולה מזו. תשובה: אם אכן, הגיור היה גיור כדת וכדין, נראה שאין כל משמעות לחזרתה של האם לארץ מולדתה, והיא והוא יהודים לכל דבר. מקורות: הנה בגמ' בכתובות (יא.) אמר ...

קרא עוד
לתחילת הדף