אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "חולה"

מעוברת וחולה קצת בתשעה באב נדחה

לשאלת רבים בנשים מעוברות האם חייבות להתענות בת"ב נדחה. הנה ידוע מש"כ בשו"ת שבות יעקב ח"ג סימן ל"ז: "תשעה באב שנת תפ"א שחל להיות בשבת ונדחה לאחר שבת ואחד הי' לו חולי שאין בו סכנה כ"כ וקיבל עליו התענית והתענה עד אחר חצות לזמן מנחה גדולה ונחלש עד שצוה הרופא שלא יתענה יותר והורה להם המורה שיתפלל מנחה גדולה ואח"כ יאכל ולפי שהתפלל תפלת מנחה ביחידות שכח מלהניח תפילין כדינו ושאל השואל מה תקנתו. תשובה הנה בודאי מה ש ...

קרא עוד

חולה במצוות החג

הן רבים הם התמימים והישרים החפצים בכל לבם לקיים את מצוות החג בשמחה ומשתוקקים לאכול מצה ומרור ולשתות את ארבעת הכוסות בחדוה, אך מסיבות רפואיות אין בידם לעשות כן אא"כ יפלו למשכב ויחלו, ונפשם בשאלתם מה שורת הדין ובאיזו מדה חייב האדם לקיים את מצוות התורה אף כאשר על ידם יחלה ויצטער. ונקדים מקצת השאלות המצויות העולות על שלחן מלכים מאן מלכי רבנן. א. חולי צליאק שכל אכילת חמשת מיני דגן פוגעת בבריאותם ולפעמים אף ע"י א ...

קרא עוד

אם החולה עצמו צריך לדקדק לאכול הקל הקל

כבוד הרב הגאון המרביץ תורה לעדרים רבי שרגא נויברגר שליט"א רב שלום עד בלי ירח! קבלתי לנכון את הקונטרס היקר והנפלא "שש אנכי", והנני מודה לו ע"כ. ואכפיל ברכת מזל טוב למעכ"ת לרגל נישואי בנו היקר. יה"ר שיזכה לראות ולרוות רב נחת מכל יוצ"ח. הנני בהערה קצרה אגב עיון בדברי תורתו. הביא מע"כ את דברי האור שמח בפי"ד ממאכ"א הי"ד דנקטו חז"ל לשון מאכילין אותו הקל הקל, משום דהחולה עצמו אינו צריך לדקדק בכך אלא אוכל מכל הבא ל ...

קרא עוד
לתחילת הדף