אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "ליל הסדר"

טבילת כוס של אליהו

שאלה: האם כוס של אליהו הנביא שאין שותין ממנו צריך טבילה. תשובה: לכאורה אין צריך טבילה דרק כלי סעודה חייבין בטבילה כמבואר בעבודה זרה ע"ה ע"ב, ואף דכתבו הפוסקים דגם כלי שבו מכינים את האוכל חייב בטבילה אף שאין אוכלים בו כגון סירים ומחבתות, וכן מבואר ביו"ד סימן ק"כ ס"ד במחבר לגבי פדיליאש שצולין עליו בשר וסעיף ז' ברמ"א לגבי רחיים של פלפלין ומשפכות עי"ש, אין זה אלא בכלים אלה שהם צרכי סעודה דהיינו הכנת האוכל, אבל ...

קרא עוד

פרשת וארא – ארבע לשונות של גאולה

"לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" (שמות ו' ז'). כתבו רש"י והרשב"ם בר"פ ערבי פסחים (צ"ט ע"ב) ד' כוסות הם כנגד ד' לשונות של גאולה והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי (שמות י' ו'-ז'), והנה בין כוס ראשון לשני מותר לשתות, וכן בין שני לשלישי, אך ...

קרא עוד

ארבע לשונות של גאולה

"לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" (שמות ו' ז'). כתבו רש"י והרשב"ם בר"פ ערבי פסחים (צ"ט ע"ב) דד' כוסות הם כנגד ד' לשונות של גאולה והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי (שמות י' ו'-ז'). והנה בין כוס ראשון לשני מותר לשתות, וכן בין שני לשלישי, אך ...

קרא עוד

פרשת ויקרא – סיפור יציאת מצרים

א בגדרי הזכירה והסיפור כתב הרמב"ם (פרק ז' מהלכות חמץ ומצה הלכה א') "מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר 'זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים' כמו שנאמר 'זכור את יום השבת', ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה' בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך" עכ"ל. ומבואר מדבריו דמקור מצוה זו הוא מקרא ד"זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים". וצ"ע דהל ...

קרא עוד

מצות הסבה

א אם הסיבה מה"ת או מדרבנן כתב הרמב"ם פ"ז מהל' חמץ ומצה הלכה ו'-ז' "בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר ואותנו הוציא משם וכו' לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות". ונתבאר מדבריו דמצות הסיבה שרשה במה שחייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ולכאורה נראה דדרשה זו שדרשו חז"ל ממה דכתיב "וזכרת כי עבד היית" וממה דכתיב "ואותנו הוציא משם" (כמ ...

קרא עוד
לתחילת הדף