אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "מתנה"

הבטיח מתנה לחברו אם יכול לחזור בו

שאלה: אדם שהבטיח מתנה לחבירו האם יש בזה כלשהי אם הוא מתחרט ואינו רוצה לתת? תשובה: בפשטות ודאי שיש בזה משום מחוסר אמנה כמבואר בב"מ מט,א ונפסק בשו"ע סימן רד ס"ח אם הבטיח מתנה מועטת ולא קיים יש בו משום מחוסר אמנה. אולם חידש מצאנו בדברי הגאון רבי יצחק אלחנן בספרו נחל יצחק (סימן עח סעי' ב' ענף ט' אות ו') שהקשה על דברי הרשב"ם בב"ב נג,א ד"ה מתנה שכתב הטעם למה בכל קנין צריך המקנה לומר לקונה לך משוך וקני או לך חזק ו ...

קרא עוד

קיבל כסף לקנות דבר מסוים וקנה דבר אחר

שאלה:  אדם קיבל במתנה כסף לקנות דבר מסוים, האם מותר לו לקנות בכסף זה דבר אחר. תשובה: לכתחילה אין ראוי להשתמש בזה למטרה אחרת אולם בדיעבד לאחר שקנה אינו צריך להחזיר את הכסף. מקורות: מצאנו כמה תשובות בפוסקים בענין זה, בשו"ת חות יאיר סימן רלב נשאל בפלוני עשיר שנדר לשלוח לקרובו ת"ח בכל ע"ש יין לקידוש, והת"ח רוצה לקנות יין לקידוש במעות שלו אם מותר לו לקנות במעות העשיר דברים אחרים, ועיי"ש שהביא מחלוקת ר"מ ורבנן אם ...

קרא עוד
לתחילת הדף