אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "עין הרע"

מזיק על ידי עין הרע

שאלה: ראובן קנה מכונית יקרה ומפוארת, הגיע לבקרו שונאו הגדול, ושבחו בגוזמה גדולה על קניית הרכב, לאחר זמן קצר פגעו  ברכב קשות עד כדי שנהרס לגמרי והפוגע נעלם, והנה בטוח ראובן בעצמו ששמעון חבירו הזיקו "בעינא בישא", ונפשו בשאלה אם יכול לתובעו על כך. תשובה: נחלקו הדעות בדין מי שמזיק ע"י עין הרע או ע"י כח סגולי האם נחשב מעשיו בכדי לחייב אותו לשלם, ומ"מ בנידו"ד בודאי שאי אפשר לחייב את ראובן אף לדברי המחייבין כיון ד ...

קרא עוד

עין הרע

א מקורות בתורה על עין הרע הנה יעקב אבינו מברך את יוסף (מט כב) "בן פורת יוסף בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור" ופירש"י בסוף דבריו "ועוד דרשוהו לענין שלא ישלוט בזרעו עין הרע, ואף כשברך מנשה ואפרים ברכם כדגים שאין עין הרע שולטת בהם".  ובגמ' ברכות דף כ. ואמר רב אבהו אל תקרי 'עלי עין' אלא 'עולי עין' (ופרש"י: מסולקין מן העין שאינה שולטת בהן]. רבי יוסי ברבי חנינא אמר מהכא 'וידגו לרוב בקרב הארץ' מה דגים שבים מים מ ...

קרא עוד
לתחילת הדף