אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "פסח"

הלכות מכירת חמץ

[יש לציין שההלכות המובאות להלן ומקורותיהם הם בקיצור נמרץ, והובאו כאן לתועלת המעיין] הרשאת הרב א. נהגו ישראל ללכת לרב הקהילה בערב פסח, ולהרשותו למכור את חמצם לגוי.[1] ב. לצורך הרשאת הרב למכירת חמץ, אין צורך במעשה קנין. ומטעם זה, מועילה הרשאה זו גם דרך הטלפון או באמצעות הפקס והמייל וכדומה. ומכל מקום נהגו לעשות מעשה קנין, לחזק את ענין המכירה. ולכן, בהרשאה הנערכת אצל הרב, מלבד החתימה על שטר ההרשאה, מגביהים מידו ...

קרא עוד

אם יש בקינואה איסור קטניות

שאלה: נשאלתי ע"י רבים בזרעוני קינואה שלאחרונה רבים הצורכים אותם כמאכל בריאות, והוא מעין מין קטניות ועושין ממנו מעין דייסה ומיני מאפה, האם יש בזה איסור קטניות בפסח. תשובה: לאחר דרישה וחקירה נתברר לי שמזון זה היה עיקר מזונם של בני שבט האינקה בדרום אמריקה לפני כחמש מאות שנה, וכאשר ההמונים הגיעו מאירופה למדינות דרום אמריקה כמעט ונכחד לגמרי ורק בשלשים השנים האחרונות חזרו לגדל גידול זה באופן המוני. רבים קוראים לג ...

קרא עוד

איסור קטניות בפסח

שאלה: בדבר איש אחד בקהילתו שזה מקרוב חזר בתשובה וקיבל על עצמו עול מלכות שמים, אך זלזל באיסור קטניות בפסח בטענה שלא קיבל ע"ע מנהג זה. ומע"כ ביקש לבאר לו יסוד מנהג זה טעמו וחומרתו, פרטיו ודקדוקיו. תשובה:  א בטעם האיסור כתב הרמ"א בסימן תנ"ג ס"א "ויש אוסרים והמנהג באשכנז להחמיר ואין לשנות מיהו פשוט דאין אוסרים בדיעבד אם נפלו תוך התבשיל וכן מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם ואינם אוסרים אם נפלו לתוך התבשיל וכן מותר ...

קרא עוד

שמן צמר גפן אם יש בו דין קטניות

כבוד הרה"ג ר' נפתלי צבי פרנקל שליט"א ארה"ב שלום רב לאוהבי תורתך. מע"כ שאל לדעתי בענין שמן כותנה (cottonseed oil) אם מותר הוא לבני אשכנז הנוהגים איסור בקטניות. קשה לומר בזה דבר ברור, ובאמת כל סוגיא זו דקטניות סוגיא עמומה וסתומה היא, שהרי רבותינו הראשונים שהם המקור לכל מנהג האיסור לא פירטו איזה מינים כלולים באיסור זה. ואכן מצינו בזה ספיקות רבים, ומאז ועד עתה לא מצינו בזה גדר ברור, ומשו"כ אומר אני דאין לנו בזה ...

קרא עוד

סחורה שבבעלות החברה, כשבעל החנות לא מכר חמץ

שאלה: רכשתי לכבוד שבת "טילונים" וגלידות שיש בהם חמץ גמור, לאחר מעשה נזכרתי שלא בדקתי האם בעל החנות מכר את חמצו. לאחר השבת, חזרתי אל בעל החנות לשאול האם מכר, והוא ענה לי: כן ודאי, החמץ מכור, והראה לי את מכירת החמץ שנערכה ע"י חברת "שטראוס". האם יש למכירת חמץ זו תוקף? תשובה. מכירת החמץ של חברת שטראוס, אינה מועילה עבור החמץ שנמצא כבר אצל בעל החנות, ואם אכן החמץ היה ברשות בעל החנות בפסח, והוא לא מכר את חמצו, הרי ...

קרא עוד

שאלה חדשה – חמץ שעבר עליו הפסח

שאלה: יהודי בעל עסק שותף עם חילוני לא עשו מכירת חמץ לעסק אבל היהודי עשה מכירת חמץ על החמץ האישי שלו שנמצא בביתו. האם אפשר לסמוך שמכירת החמץ כוללת את כל החמץ שלו ואחרי זה להגיד שיש ברירה שחצי מהרווחים של מכירות דברי החמץ שנמכרו אחר הפסח בחנות, ילכו אליו? מדין יש ברירה בדרבנן שחמץ שעבר עליו הפסח אסור מדרבנן. השותף הדתי הוא שותף סמוי ולא שותף פעיל בחנות. תשובה: כל שלא חלקו את הסחורה לאחר הפסח, יש לסמוך על מכיר ...

קרא עוד

בעניני חמץ שעבר עליו הפסח

א בני חו"ל המוכרים את החמץ שלהם שבארץ ישראל, ובמוצאי יו"ט כאשר הרב קונה את החמץ בחזרה מן הנכרי עדיין נמצאים במקומות מסויימים בחו"ל בעיצומו של חג. ואף במקומות הנמצאים בזמן השוה לאר"י (TIME ZONE) הלא מצווים הם ביו"ט שני של גלויות , כיצד יעשו ולא יכשלו בבל יראה כאשר החמץ חוזר לרשותם, וכיצד ינצלו מחמץ שעבר עליו הפסח. הן ראיתי בספרי גדולי הזמן שנתקשו בשאלות אלה עיין במנחת שלמה (ח"ב סימן נ"ח אות י"ד) שכתב דלגבי ה ...

קרא עוד

חמץ שקיבל עליו אחריות ועבר עליו הפסח

כבוד הרה"ג... במה שהעיר כבו' בחמץ שנמכר ע"י המרכולים הגדולים לממכר מצרכי מזון שלכאורה לא מהני, וכיון שהמכירה לא מהני ממילא יש חשש גדול לאיסור חמץ שעבר עליו הפסח. ויסוד הדבר לדברי כ"ת, דעפ"י ההסכמים שבין יצרני המזון הגדולים במשק ורשתות השיווק מצרכי המזון שנמכרים ע"י הרשתות בחנויותיהם אינם של הרשתות אלא בבעלות היצרנים כגון אוסם תלמה וכדו' עד שהם נמכרים לצרכנים. וכל המצרכים שבסופו של דבר לא נמכרו חוזרים ליצרני ...

קרא עוד

חמץ שעבר עליו הפסח

הנה נחלקו ר' יהודה ור' שמעון בפסחים (כ"ח ע"א). לדברי ר"י חמץ שעעה"פ אסור מה"ת מגזה"כ ולר"ש אין בו איסור תורה, אך מ"מ מבואר (שם כ"ט ע"א) דאסור מדרבנן משום קנס. ומן הראשונים יש מי שאמר דכיון שאין האיסור אלא משום קנסא אינו אסור אלא למי שהשהה את החמץ ברשותו ועבר באיסור, אבל אין החמץ אסור לאחרים. כך כתב בספר המכתם בשם י"א (פסחים כ"ט ע"א), וכך כתב רבינו מנוח בשם שו"ת הרי"ף (פ"א ה"ד מהל' חמץ ומצה). והמאירי (כ"ח ע" ...

קרא עוד

בדיקת חמץ בבית מלון

שאלה : אדם שהזמין חדר בבית מלון לאמצע ימי חול המועד הפסח האם הוא חייב בבדיקת חמץ והאם צריך לברך?. תשובה : יש הבדל אם המלון הוא בבעלות נכרים או בבעלות ישראל . אם המלון בבעלות ישראל יש חילוק אם הבעלים שומר תורה ומצוות או לא. אם בעלי המקום שומרי תורה ומצוות יש להחזיק שכבר בדקו, ואם אפשר בקלות לברר זאת עדיף שישאל בפירוש האם בדקו.  אם המלון הינו בבעלות ישראל והבעלים אינם שומרי תורה ומצוות ואין להחזיקם שקיימו בחד ...

קרא עוד

קניית חמץ עבור גוי בפסח

שאלה : יהודי בארצות הברית שעובד במשרד של אינם יהודים ובימי חול המועד פסח הגיע לעבודתו במשרד ומנהל המקום בקשו בצהריים שילך וירכוש ארוחת צהרים לעובדים, הארוחה הינה חמץ גמור, האם מותר לו לבצע את הקניה עבור עובדי המשרד ? תשובה : אסור לו לקנות עבורם ואם קנה עובר עליו בבל יראה ובל ימצא . מקורות : שאלה זו דן בה כבר הריב"ש סי' תא וכתב שלקנות חמץ לצורך כותי במעותיו של כותי בחול המועד איסור גמור הוא משני סיבות האחד ש ...

קרא עוד

נכרי שאיחר להגיע לשעת המכירה

שאלה: לכבוד הרב שליט"א, רציתי להציע קמי כת"ר מעשה שהיה בעירנו שהגוי ביום המכירה התעכב הרבה מאד ואחר את השעה השישית, והיה חמץ בכמות עצומה והסתפקו מה לעשות. והגאון ר' ... שליט"א התקשר ל.... שליט"א, ועד כמה שזכורני למעשה התיר את החמץ, ואינני זוכר את כל פרטי הדינים, מה כת"ר חושב למעשה בכזה מקרה. תשובה. בשאלתך לא ביארת מה היתה השעה שבה נערכה לבסוף המכירה, שכן עד חצות היום, יש לסמוך ע"ד הפוסקים שעדיין אפשר למכור ...

קרא עוד

חמץ באסרו חג של פסח כשבעל המאפיה נמצא בחוץ לארץ

שאלה: בעל מאפיה ששהה בחוץ לארץ במהלך הפסח, ונאלץ לקיים שם יום טוב שני ביום שמיני של פסח, האם דברים שנאפים במאפיה שלו בארץ ישראל באסרו חג של פסח מותרים, או שכיון שאצל בעל המאפיה עדיין פסח אסור הדבר? תשובה: א. גם אם יש לדון בזה, אין זה אלא לגבי זמן ההפרש שבין יציאת החג בא"י ליציאת החג בחו"ל, אך לגבי יו"ט שמיני, אין בכך כל חשש. ב. מחלוקת גדולה היא בפוסקים האם לענין איסור חמץ, הולכים אנו אחר מקום החמץ, או אחר מ ...

קרא עוד

בן חוץ לארץ המספר ביום טוב שני סיפור יציאת מצריים לבנו בן ארץ ישראל

כבוד חתני אהובי יקיר לבבי הרה"ג ר' בנימין ביינוש נ"י עברתי על דבריך ושמחתי עליהם כעל כל הון בראותי אותך מפלפל בתורה כאחד הגדולים אשר בארץ. "אם חכם בני ישמח לבי גם אני" (משלי כ"ג ט"ו). והנני בקצירת האומר להעיר על הדברים ולבאר את הנלענ"ד לגופן של דברים. שאלת בבן ארץ ישראל המתארח בימי החג אצל אביו בחוץ לארץ האם אביו מקיים על ידו את מצות "והגדת לבנך" בליל יו"ט שני של גלויות, וכאשר הבן הזה שואל "מה נשתנה" האם יש ...

קרא עוד

טבילת כוס של אליהו

שאלה: האם כוס של אליהו הנביא שאין שותין ממנו צריך טבילה. תשובה: לכאורה אין צריך טבילה דרק כלי סעודה חייבין בטבילה כמבואר בעבודה זרה ע"ה ע"ב, ואף דכתבו הפוסקים דגם כלי שבו מכינים את האוכל חייב בטבילה אף שאין אוכלים בו כגון סירים ומחבתות, וכן מבואר ביו"ד סימן ק"כ ס"ד במחבר לגבי פדיליאש שצולין עליו בשר וסעיף ז' ברמ"א לגבי רחיים של פלפלין ומשפכות עי"ש, אין זה אלא בכלים אלה שהם צרכי סעודה דהיינו הכנת האוכל, אבל ...

קרא עוד

בדיקת חמץ בחדר בבית מלון

שאלה: מי שנכנס להתארח בבית מלון בחול המועד פסח האם צריך לבדוק חדרו מן החמץ והאם יברך. תשובה: לכאורה פשוט דצריך לבדוק דמקום שמכניסין בו חמץ הוא ואם לא בדק לפני המועד בודק במועד כמבואר בפסחים דף י' ע"ב ובשו"ע סימן תל"ה שבודק בברכה. אמנם יש מקום לטעון דחדרי בית מלון הוי כמקום שאין מכניסין בו חמץ דלעולם אין משכירין חדר לאורח אא"כ מנקים אותו באופן יסודי ביותר, ואחד מאלף לא מצאנו שאדם יתארח בבית מלון וימצא שאריות ...

קרא עוד

השלכת חמץ לפח אשפה

במה ששאל לדעתי על מש"כ הגרב"צ אבא שאול באור לציון ח"ג דאין לזרוק חמץ למכולות אשפה בער"פ כאשר לא יפנו את החמץ לפני זמן איסורו משום דמכולות אלה נחשבים כמקום המושכר ועל הדיירים מוטלת חובת הביעור בחמץ שנמצא שם. והעיר מעכ"ת ממה שנחלקו הפוסקים בסימן תל"ז ס"א בשוכר אם נתחייב לבדוק ע"י קבלת מפתח אף אם לא עשה קנין המועיל בשכירות או שמא אין עליו חובת בדיקה אא"כ עשה גם קנין, ומעכ"ת דן דלכאורה אין כאן קנין אא"כ נאמר דע ...

קרא עוד

האם המחמיר בפסח יכול להאכיל אדם שאינו מחמיר

שאלה : היות ובחג הפסח רבו המנהגים והחומרות השונות יש לשאול האם אדם הנוהג בפסח להחמיר על עצמו ואינו אוכל מצה שרויה או שאינו אוכל קטניות האם מותר לו להאכיל לאחרים ? . וכן להיפך האם אחרים שיודעים ממנהגו והם אינם מחמירים כמהו, האם מותר להם להאכילו בדבר שהם סבורים בו להיתר אע"פ שהוא אוסר על עצמו ? . תשובה : המחמיר על עצמו רשאי להאכיל את חברו שנוהג בו היתר . אך להיפך הנוהג היתר בדבר מאכל אינו רשאי להאכיל את חברו ...

קרא עוד

חיוב הסיבה לאדם שקשה להשתמש ביד ימין

שאלה: בחור שנפגעה יד ימינו בתאונת דרכים וכשהוא מיסב על צד שמאל יש לו רעד ביד ימינו וקשה לו להכניס את המצה לפיו, וכאשר הוא ניסה בעבר לשתות ביד ימין כשהוא מיסב על צד שמאל נשפך היין. אם לא יסב כלל יגרם לו בושת פנים כי כל הנוכחים ישאלו מדוע אינו מיסב ונפשו בשאלתו אם ראוי שיסב הסיבת ימין.  תשובה: נראה אכן שרשאי הוא להסב על צד ימינו, ולא זו בלבד שהוא רשאי לעשות כן אף אפשר שגם מצוה עליו לעשות כן, דהנה שני טעמים אמ ...

קרא עוד

מצות שהונחו תחת המיטה

שאלה: חבילות מצות מצוה שהיו ארוזות והונחו במזוודה מתחת למטה שישנו עליה, האם מותר להשתמש בהם. תשובה: אבאר בקיצור את הברור לענ"ד המצות אלה ראויות אף לכתחלה למצוה, ויאכלו ענוים וישבעו ויקיימו מצות ה'. הנה מקור הלכה זו בפסחים דף קי"ב ע"א "אוכלין ומשקין תחת המטה אפילו מחופין בכלי ברזל רוח רעה שורה עליהן". והלכה זו מצינו גם בירושלמי תרומות (פ"ח ה"ג) "אסור דלא למיתן בר נש פריטין גו פומיה ותבשילא תותי ערסא". ולכאור ...

קרא עוד

אכילת מצה קודם פסח

שאלה: ראובן נוהג בביתו שלא לאכול מר"ח ניסן מצה ושאלתו האם מותר לו לאכול מצת חמץ רגילה, או שגם מצה זו היא בכלל המנהג ואסורה באכילה. תשובה: שאלה זו תלויה בג' דברים הצריכים ביאור א) טעם האיסור של אכילת מצה קודם הפסח ב) א. מתי זמן האיסור מעיקר הדין ג) איזה מצה נאסרה קודם הפסח ונבארם בעזהי"ת להלן: משנה פסחים (צ"ט:) ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך וכו' ובגמ' פליגי רב הונא ורב פפא בחידוש המשנה. דר"ה ס"ל ...

קרא עוד

בני ישיבה בחיוב בדיקת ומכירת חמץ

שאלה: אנו קבוצת בחורים הלומדים בישיבת ..., אמש נתלה בלוח המודעות מודעה מטעם הנהלת הישיבה, שהישיבה מפקיעה את בעלות הבחורים - אם ישנה כזאת ברשויות הישיבה, ומוכרים את החמץ ביום י"ג, כדי להפטר מחובת בדיקה בכל עשרות חדריה ומבניה. שאלתנו, ראשית, האם מועיל לעשות זאת. שנית, מה דין המקררים/ מקרוגלים וכו' הפרטיים שלנו. תשובה. מן הדין יש מקום לפטור את בחורי הישיבה מבדיקת חמץ בחדריהם ובארונותיהם, כיון שאין המקום שכור ל ...

קרא עוד

קנין מצות באפית חבורה

שאלה: אנו נוהגים מידי שנה בשנה לאפות מצות ב"חבורה", כאשר התשלום למאפיה מתחלק בין כולם לפי כמות המצות שכל אחד לוקח לבסוף. צורת חלוקת המצות מתבצעת על ידי שכל אחד לוקח את המצות שהוא צריך ומניחו בפינה מסוימת, כשמכריז שזה שלו. השנה, כבכל שנה אפינו את המצות, וכל אחד נטל את שלו ונתנה בפינתו, אלא שלפתע אחד מבני החבורה הכריז כי המצות שהוא לקח, נעלמו כלא היו. חיפשנו וחיפשנו אך לא מצאנו. בעקבות זאת דרש אותו אחד כי אין ...

קרא עוד

חמץ של עובדת זרה

שאלה: יש לנו בבית עובדת זרה, יש לה חדר משלה שבו היא ישנה ואוכלת, האם אנחנו צריכים להקפיד שלא תחזיק בחדר שלה חמץ בפסח? יש לציין שהרבה פעמים אנחנו נותנים לה את הכרטיס אשראי לערוך קניות, ומרשים לה לקנות לעצמה כמה דברי מאכל, האם יש להקפיד בפסח על רשימת הקניות שלה? תשובה: אין חובה לבער מן הבית חמץ של גוי. לכן, אין חובה להקפיד שלא תחזיק עובדת זרה חמץ בתוך חדרה המיוחד לה, וזאת בתנאי שהחדר אכן מיוחד לדיור ושימוש של ...

קרא עוד

ויסקי שהתקבל בפסח

שאלה: שלום לכבוד הרבנים הגאונים, רציתי לברר דין הלכה למעשה, קיבלתי בקבוק ויסקי ערב שביעי של פסח מבת דודה שלי שנשואה לגוי .זה נקנה בדיוטי פריי באנגליה ואני חושב שהוא שילם הם שמו את הבקבוק בבית שלנו עם החמץ ( שכמובן נמכר לגוי ) מה דינו של הבקבוק ? אשמח לקבל תשובה בהקדם. תשובה: בהיות וויסקי דינו חמץ גמור, וניתן לך בעיצומו של חג, אין להשתמש בחמץ זה כלל, ואף לא ליהנות ממנו ע"י מכירתו לאחרים וכיו"ב. מקורות: הנה א ...

קרא עוד

ברירת אורז בפסח

שאלה: לפי ההלכה יש לברור את האורז לפני פסח, ושלוש פעמים, ברשותי האורז של הוצאת כי טוב אשר ארוז בוואקום, וכבר נברר פעמיים, לפי הכתוב על גבי האריזה, לצערי מפאת עומס ההכנות לכבוד החג לא הספקתי לברור את האורז פעם שלישית לפני החג, האם- מותר לי לברור את הפעם השלישית במהלך הפסח או שאינני יכולה להשתמש באורז בפסח? תודה וחג שמח יעל תשובה: מועדים לשמחה, מותר לך לכתחילה לברור שוב את האורז בפסח ולהשתמש בו. חג שמח ...

קרא עוד

שכח למכור חמץ

שאלה: הנה בערבו של חג הפסח, י"ד ניסן שנה זו, נתקבלו שתי שאלות שענינם אחד, אך דינם שונה. שאלה ראשונה נתקבלה בשעה 10.15 מאשה ששכחה למכור את חמצה, ושואלת מה דין החמץ. שאלה שניה נתקבלה בשעה 12.30, וגם היא מאשה ששכחה למכור את חמצה, ושואלת מה דין החמץ. תשובה: מכירת החמץ שנערכה ע"י בית דיננו בראשות מורנו הגאב"ד שליט"א נערכה בשעה 9.45 לערך, אולם גם אותם ששלחו שטרי הרשאה עד סוף זמן אכילת חמץ, דהיינו עד שעה 10.30, הר ...

קרא עוד

שאלה חדשה – שימוש בכלים שנמכרו לגוי

שאלה: שלום הרב, רציתי לשאול אם אני מוכר ארון מסוים במטבח, ומסמן עליו מכור לגוי ובאמצע הפסח אני מעוניין להשתמש עם כלי המונח בתוך הארון האם מותר לי לפתוח את הארון ולהוציא משם את הכלי ולהשתמש בו? תשובה: ראשית, יש לציין שלמנהגינו אין מוכרים את הכלים כלל וכלל, כדי שלא נתחייב בטבילתם אחר החג כשייקנו בחזרה מן הגוי. ואם דבוק בכלים חמץ, הרי הם מכורים, ואין ליגוע בהם כלל בפסח. ולכן, השאלה כאן אינה שימוש בכלי שנמכר, א ...

קרא עוד

ארבע לשונות של גאולה

"לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים" (שמות ו' ז'). כתבו רש"י והרשב"ם בר"פ ערבי פסחים (צ"ט ע"ב) דד' כוסות הם כנגד ד' לשונות של גאולה והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי (שמות י' ו'-ז'). והנה בין כוס ראשון לשני מותר לשתות, וכן בין שני לשלישי, אך ...

קרא עוד

פרשת צו – יסוד דין ד' כוסות

"וכוס פרעה בידי מכאן קבעו חכמים ארבע כוסות של לילי פסח, אמר ר' הונא בשם ר' בניה כנגד ארבע גאולות שנאמר במצרים (שמות ו') 'והוצאתי' 'והצלתי' 'וגאלתי' 'ולקחתי', רבי שמואל בר נחמן אמר כנגד ארבע כוסות שנאמרו כאן, 'וכוס פרעה בידי וגו' 'ונתת כוס פרעה וגו', רבי לוי אמר כנגד ארבע מלכויות, רבי יהושע בן לוי אמר כנגד ארבע כוסות של תרעלה שהקדוש ברוך הוא משקה את העובדי כוכבים, הדא הוא דכתיב (ירמיה כ"ה) 'כי כה אמר ה' אלקי ...

קרא עוד
לתחילת הדף