אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "קידוש"

עשיית קידוש לפני התפילה לאשה

שאלה האם אישה שרגילה להתפלל כל יום שחרית, בשבת  יכולה לשמוע קידוש ואחרי זה להתפלל ? תשובה אשה שרגילה להתפלל שחרית כל יום אסורה באכילה לפני שמתפללת אף אם מקדשת, ורק בשתיה מותרת לפני שמתפללת. ביאורים: יש להקדים שאכילה בשבת בבוקר יש בה שני בעיות הלכתיות. א' אכילה לפני התפלה אסורה בכל יום וגם בשבת, משום דיני התפלה כמבואר בהלכות תפלה בשו"ע סי' פט' סעי' ג' והטעם, א' משום הפסוק "ואותי השכלת אחרי גוך" שלאחר שאכל ונ ...

קרא עוד

סעודת ליל שבת למקבל שבת מבעוד יום

שאלה: אני נוהג בשעון קיץ להתפלל תפילת ערבית מבעוד יום ולא לחכות לצאת הכוכבים. רצית לשאול האם יש מגבלה על הזמן של תחילת סעודת ליל שבת ועשיית קידוש. וביותר לפעמים קורה ואני מסיים את תפילת ערבית בפלג ומגיע הביתה אחרי השקיעה, האם מותר לי לעשות קידוש לפני צאת הכוכבים? תשובה: ראשית אין לסיים ערבית בפלג אלא להתחיל ערבית בפלג, שתפילת ערבית לפני הפלג אינה ערבית ואין זו קבלת שבת, ומי שהתפלל ערבית לפני פלג המנחה, חוזר ...

קרא עוד

טעימה מיין בקידוש

שאלה: האם יש חובה לכל הסועדים בסעודת שבת לטעום מיין הקידוש? תשובה: בין בקידוש של ליל שבת ובין בקידוש של יום שבת בבוקר אין חובה לשאר המסובין לטעום מיין הקידוש, אבל מצוה מן המובחר שיטעמו. מקורות: השולחן ערוך באו"ח סימן רעא' סעי' יד' פסק שמצוה מן המובחר שיטעמו כולם מיין הקידוש, אך מעיקר הדין אין בכך צורך. ונחלקו הפוסקים האם גם בקידוש של יום נאמרה הלכה זו או רק בקידוש של לילה. והיינו משום שבקידוש של יום שאינו א ...

קרא עוד

חולה שצריך לאכול ביום כיפור שחל בשבת האם צריך קידוש

"חולה שאכל ביום הכפורים ונתיישב דעתו בענין שיכול לברך צריך להזכיר של יום הכפורים בברכת המזון שאומר יעלה ויבא בבונה ירושלים" (שו"ע סימן תרי"ח סעיף י'). אמנם המגן אברהם ס"ק י' הביא משבלי הלקט שחולק על דעת הטור וכתב בשם מהר"א כץ דאין החולה מזכיר לא יוה"כ ולא שבת, דכחול הוא לגביו. ומ"מ כתב דיש לנהוג למעשה כשיטת הטור כיון שאין כאן אלא הזכרה בעלמא, אבל לענין קידוש כתב דלא יקדש כיון דיש בזה חשש ברכה לבטלה. (ונראה ...

קרא עוד

קידוש בחדר אחד וסעודה בחדר אחר

שאלה: בקידוש הנערך בבית כנסת הסתפקנו האם מותר לקדש בבית הכנסת עצמו מיד לאחר התפילה, ולאחר יעלה הציבור לקומה שניה לאכול את הסעודה (או פת או פת הבאה בכיסנין)? הרווח בדבר שבחדר בקומה העליונה שמתקבצים עבור האכילה יש רעש גדול וקשה לשמוע את המקדש, מאידך בבית הכנסת עצמו לאחר התפילה ישמע כל הציבור. תשובה:  מאחר ובית הכנסת והאולם שע"י הם בבעלות אחת ותחת גג אחד ואין אפשרות לציבור לשמוע את הקידוש במקום בו אוכלים רשאים ...

קרא עוד

קידוש לפני השקיעה אחרי פלג המנחה

שאלה: שלום וברכה! האם ניתן לעשות קידוש לפני השקיעה אחרי פלג המנחה, והאם ניתן להתפלל מעריב אחרי? ראיתי באחת התשובות באתר שצריך להתחיל את הסעודה חצי שעה לפני צאת הכוכבים, האם זה מעכב? חשוב לי להדגיש, שאני מדבר על קירוב בחו"ל, צאת הכוכבים נכון למחר אחרי עשר, אם זה נפק"מ. תשובה: כפי שנכתב בתשובה קודמת, אכן אין מניעה מלקדש קודם שקיעת החמה, לאחר פלג המנחה, וניתן להתפלל תפילת ערבית לאחר מכן. באופן שאדם מקדש לפני צ ...

קרא עוד
לתחילת הדף