אתה נמצא כאן: דף הבית » כתבות שתויגו עם "שבועות"

שבועות שחל במוצאי שבת

הנה נשאלתי מק"ק בסט. פטרסבורג בשנה זו שחג השבועות חל במוצש"ק, וצאת הכוכבים הוא לאחר חצות הלילה (קרוב לשעה אחת בבוקר), ואם יאחרו להתפלל ערבית עד צאה"כ או אף אם ימתינו לקדש על היין עד צאה"כ קשה יהיה מנשוא ובפרט למשפחות שיש בהן ילדים קטנים, האם יש מקום להתפלל ולקדש מפלג המנחה ולמעלה או לכה"פ בין השמשות. נראה דכיון דהוי שעת דחק גדול מאוד ודאי יש מקום להקל בזה. ואף שגדולי הפוסקים הט"ז והמג"א בריש סי' תצ"ד הביאו ...

קרא עוד

עשרת הדברות

א אמירתן בתפילה "וקורין עשרת הדברות שמע והיה אם שמוע ויאמר אמת ויציב ועבודה וברכת כהנים א"ר יהודה אמר שמואל אף בגבולין בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין" (גמ' ברכות י"ב ע"א). הנה מצינו במקורות רבים שעשרת הדברות הם יסוד כל התורה כולה וכל תרי"ג מצוות התורה כלולות ורמוזות בעשרת דברות אלה. כ"כ רש"י בשם רבינו סעדיה גאון בפרשת משפטים (כ"ד י"ב), וכ"כ הרמב"ן בקונטרס מיוחד על תרי"ג מצוות, וכ"כ הרלב"ג ש ...

קרא עוד

בענין תיקון ליל שבועות ולימוד המקרא בלילה

בדרך החיים (הלכות חג השבועות) והפמ"ג (א"א בריש סימן תצ"ד) וביסוד ושורש העבודה (שער תשיעי פ"י) כתבו שיש לומר "תיקון ליל שבועות" בליל שבועות. וכך נהג החתם סופר (מנהגי חתם סופר סימן י"א, זמן מתן תורתנו) לומר את כל התיקון יחד עם תלמידיו. וכן כתב בכף החיים (סימן תצ"ד ס"ק ז' – ט') שעל פי האריז"ל ועפ"י המבואר בזוהר יש לומר את תיקון. והוסיף שלדעת החיד"א (לב דוד פרק ל"א) והבן איש חי (שנה א' פרשת במדבר אות ד') אין נכ ...

קרא עוד

עצרת תהיה לכם

"דתניא רבי אליעזר אומר אין לו לאדם בי"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה ר' יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש. וא"ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו כתוב אחד אומר עצרת לה' אלקיך וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכם ר' אליעזר סבר או כולו לה' או כולו לכם ור' יהושע סבר חלקהו חציו לה' וחציו לכם. א"ר אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מ"ט יום שניתנה בו תורה הוא" (פסחים ס"ח ע"ב). ולכאורה יפלא דהלא דוקא ביום ...

קרא עוד

במנהג ישראל להיות ערים כל ליל שבועות

 הן מנהג ישראל תורה וכבר נהגו בני ישראל מימי קדם להיות ערים בליל שבועות ולעסוק בתורה עד אור הבוקר. ומנהג זה יסודתו בהררי קודש בדברי הזוהר והמקובלים ומובא גם במגן אברהם סימן תצ"ד סק"א, כידוע. ויש לעיין במנהג זה על פי ההלכה המסורה, האם מותר לאדם לנדד שינה מעיניו ותנומה מעפעפיו בימי שבת וחג, או שמא כיון שטבעו של אדם לישון בלילות ולא איברי לילה אלא לשינתא והנמנע מלישון בלילה צער הוא לו, אסור לאדם להמנע משינת הל ...

קרא עוד

נתינת צדקה בשיעור ק"ד פרוטות בערב שבועות

בשנים האחרונות התפרסם מאד בעיקר ע"י ועדי הצדקה ענין סגולת נתינת צדקה בערב שבועות בשיעור צ"א פרוטות או שקלים והשלמתם לק"ד פרוטות. הסגולה האמורה מיוחסת להגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל, שהביאה בספר מועד לכל חי פרק ח' –חודש סיון אות ו וז"ל: 'ערב שבועות יפריש צ"א פרוטות וישלים על שיעור ב' פעמים ב"ן ויתנם לתלמיד חכם עני ועניו, והוא תיקון לעוון אדם הראשון ועוון העגל ולפגם הברית והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה, ספר ...

קרא עוד
לתחילת הדף