אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » כשרות » אכילה במסעדה שאינה כשרה

אכילה במסעדה שאינה כשרה

שאלה:
בחור הבא ממשפחה שאינה שומרת תורה ומצות, ורוצה להצטרף למשפחתו היוצאת לאכול במסעדה שאינה כשרה, האם מותר לו להצטרף עמם ולאכול רק מה שאין בו כל חשש איסור כגון סלט ירקות, ופירות וכדו'?

תשובה:

אם מדובר במצב של דחק, כלומר שאם לא תצטרף ייגרם מתח במשפחה, אפשר להקל לאכול במסעדה.

מקורות:

באופן כללי אין היתר לאכול במסעדה לא כשרה, גם אם האדם מקפיד על אוכל כשר, ואפילו אם הוא מקפיד להביא אוכל מביתו.

הסיבה לכך היא איסור 'מראית עין' – אסור לאדם לעשות גם מעשה היתר, אם יש בכך רושם שנעשה מעשה אסור. האכילה במסעדה לא כשרה היא בעייתית משום שהרואה עלול לחשוב שהאדם אוכל מאכלים שאינם כשרים.

חשש נוסף הוא שאחרים יחשבו שהמסעדה היא כשרה, ויבואו לאכול בה מאכלים שאינם כשרים.

אולם, אין לאדם לזלזל במשפחתו (ומקרא מלא הוא: "מבשרך אל תתעלם"), גם אם אינה (עדיין) שומרת תורה ומצוות, ולכן מקרה זה שייך לקטגוריה של 'שעת הדחק'.

במצב של אדם רעב ומצטער, כתב בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב, סימן מ) שיש להקל לאכול אוכל כשר במסעדה לא כשרה, ובתנאי שעושה כך בצנעה שלא יראוהו מכריו, והוסיף שאם רואים אותו מכריו יש לו להודיע להם שהוא מצטער, ולכן אוכל בתוך המסעדה.

אך מורנו הגר"א וייס שליט"א (שו"ת מנחת אשר סימן סז) כתב להשיג על דברי הגר"מ פיינטיין זצ"ל אלו, וכתב שבמקום שאסרו חז"ל מפני מראית העין, אין להתיר אף במקום צער ודחק, ע"ש שכתב לחלק בין חשש לאיסור תורה לבין חשש לאיסור דרבנן.

אולם, כתב שם מורנו שליט"א שיש מקום להתיר את הכניסה למסעדה לא-כשרה לצורך פגישה עסקית מסיבה אחרת, והיא שבאמת אין בכך מראית עין כלל, כי "למה יחשדו בכשרים מישראל שהם נכנסים לאכול בשר תמותות כאשר מסתמא נכנסים לאכול בשר שחוטות, וכי שבקי היתרא לעבור איסורא, וכך גם לגבי פגישות עסקים כנ"ל".

 [ועיי"ש שכתב טעם נוסף להיתרא, שמא לא נאסר מפני מראית עין אלא מה שאסרו חז"ל, ואין לנו להמציא בכך איסורים חדשים, והביא לכך מחלוקת בין האחרונים עי' מג"א סימן תסג ס"ק ה; פרי חדש יו"ד פז ס"ק ז; פרי תואר שם ס"ק ט.]

וסיים שם שעם זאת, ראוי להימנע מכניסה למסעדה שאין לה הכשר, כדי להתרחק מאיסור מראית עין, במקום שאין בו צער ודחק.

נמצא אפוא שהן לדעת הגר"מ פיינשטיין זצ"ל, והן לדעת מורנו שילחט"א, יש להתיר במקום דחק. בנידון דנן הרי שברור שאין אדם רוצה לפרוש מבני משפחתו (עניין זה תלוי בנסיבות האישיות), ובמקרים רבים יש בכך משום גרם מתיחות ואי-נעימות, ולכן יש מקום להקל במקום שאין ברירה אחרת.

אולם, במדינת ישראל הרי שרוב רובן של מסעדות הינן כשרות, לכל הפחות ברמת כשרות של הרבנות הראשית.

יש להוסיף שגם אם הבחור מקפיד בדרך כלל על הכשר מהדרין, נראה שלעניין איסור מראית עין אין חשש מלאכול במסעדה שכשרותה ברמה שאינה מהדרין, תוך בחירת מאכלים לפי העניין (אפשר בדרך כלל לדבר עם משגיח הכשרות, ולשאול אותו אודות רמת הכשרות של פרטים: פירות וירקות, סלטים, עוגות, וכדו').

אינני מכיר משפחה, גם כאלו שאינן שומרות תורה ומצוות, שמקפידה דווקא לאכול במסעדה שאין בה שום כשרות, והבחירה בין מסעדות שלהן כשרות כשלהי היא עצומה, כך שבמסגרת של מדינת ישראל אין מקום להקל לאכול במסעדה שאין לה הכשר כלל.

רב ברכה והצלחה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף