אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » אכילת ענבים בראש השנה

אכילת ענבים בראש השנה

שאלה:

מה ההסבר למנהג לא לאכול ענבים בראש השנה? האם גם הצימוקים נכנסים לאותה קטגוריה?

תשובה:

מקור המנהג בדברי הגר"א, ונאמרו הסברן שונים למנהג זה. ההסבר המקובל יותר הוא, שדברי הגר"א מבוססים על דב רי הגמרא בברכות "הרואה ענבים בחלום, לבנות בין בזמנן בין שלא בזמנן, יפות. שחורות, בזמנן, יפות, שלא בזמנן, רעות".

אפשר אכול צימוקים לבנים, וגם בצימוקים שחורים ניתן להקל בשעת הצורך. אך אם הם מאד חמוצים עדיף שלא לאוכלם.

מקורות והרחבת הדברים:

המנהג שלא לאכול ענבים בראש השנה מקורו במנהגו של הגר"א, [הגאון רבי אליהו מווילנא]. מנהג זה הובא בספר 'מעשה רב', בו פורטו מנהגי הגאון מווילנא, וכך נאמר שם 'אין לאכול ענבים בראש השנה, והטעם על פי סוד'.

מנהג זה הובא להכה במשנה ברורה (סי' ת"ר סק"ד).

בטעם מנהג זה נאמרו דרכים שונות.

א.     יש אומרים שמנהג זה נובע מדברי הגמרא במסכת ברכות (נו ע"ב) "הרואה ענבים בחלום ישכים ויאמר (הושע ט') 'כענבים במדבר', קודם שיקדמנו פסוק אחר (דברים ל"ב) 'ענבמו ענבי רוש'. עוד נאמר שם "הרואה ענבים בחלום, לבנות בין בזמנן בין שלא בזמנן, יפות. שחורות, בזמנן, יפות, שלא בזמנן, רעות". (פעולת שכיר על המעשה רב)

ב.     יש אומרים שכיון שבזוהר (בראשית לו ע"א) נאמר שפירות עץ הדעת אותו אכל אדם הראשון  באיסור ונענש על כך היו ענבים.  וכיון שאדם הראשון נברא בראש השנה ואכל באותו יום מעץ הדעת, לכם אין לאכול ענבים באותו יום, כדי שלא להזכיא את חטאו. (אמרי שמואל על מעשה רב).

ג.       האותיות שקודמות בסדר האותיות למילה 'ענבים' הם 'סמא"ל', והוא שמו של היצר הרע כידוע, והוא שולט בהם, ולכן אין לאוכלם כיון שעושים בראש השנה את כל המאמצים להשבית את היצר הרע שהוא השטן. (הגה"צ רבי נטע וייס בגליון המעשה רב, על פי ספר קרניים (דף כא) בליקוטי שושנים להקדוש רבי שמשון מאסטרופולי על הפסוק 'והימים ימי ביכורי ענבים')

ד.       בספר מטה אפרים (סי' תרו סעיף ו') כתב שבמדינות שאין הענבים מצוייים, מבאים עניבים ממקומות רחוקים, ובדרך כלל הם לפני גמר בישולם, ועדיין בוסר, ואין לאוכלם משום משום ספק ברכה, וגם מפני שהם חמוצים ואין לאכול מאכלים חמוצים בראש השנה, שאין זה סימן טוב, לאכול דבר שלא מוכן לאכילה וחמוץ. דברי המטה אפרים נפסקו להלכה במשנה ברורה (סי' ת"ר סק"ד). ויש שכתבו שזה הטעם במנהגו של הגר"א (אמרי שמואל על מעשה רב) .

לפי ההסבר הראשון, כתב בספר כף החיים (סי' תקפ"ג אות כ"א) שכיון שבגמרא במסכת ברכות שם מבואר ש"הרואה ענבים בחלום, לבנות בין בזמנן בין שלא בזמנן, יפות. שחורות, בזמנן, יפות, שלא בזמנן, רעות", וא"כ וודאי שכוונת הגר"א שאין לאכול ענבים שחורים, אבל ענבים לבנים מותר לאכול.

בנוסף לכך מצינו בספר מחזור ויטרי (ס' שכג) שחיבר תלמידו של רש"י כתוב שנהגו במקון שנקרא פרובינצא לאכול ענבים לבנים בראש השנה. ובספר מלמד התלמידים דף ק"א הביא שרבינו יעקב מאנטולי נתן טעם לדבר שה' ילבין את כתמי עוונותינו וימתיק מרירותנו עד שנשתדל כל היום על התשובה.

למרות דברי הגר"א, מצינו רבים מגדולי הדורות שלא הקפידו כלל באיסור זה שהביא הגר"א: כך משמע מדברי הקדמונים בתשובות המהרי"ל (סי' קכ"ז), ובלקט יושר (עמוד קכ"ט), שכתבו שנהגו לברך שהחיינו על ענבים בראש השנה. וכ"כ בייטב פנים (דרוש ליל ראש השנה, מאמר דברי קוהלת לשבת חול המועד סוכות אות א' ובמאמר שמחת פנים אות ד') שנוהגים לאכול ענבים באש השנה והביא טעמים למנהג זה, וכן כתב באשל אברהם, ובקצה המטה (על המטה אפרים) ס' ת"ר סק"ו.

ובספר ארחות רבינו (ח"ב עמוד קע"ה) כתוב שהגאון מסטייפלער הורה שמותר לאכול ענבים בראש השנה והוסיף דמה שכתב במעשה רב שהגר"א לא אכל זהו משום שלא היה לו ענבים, ע"כ.

למעשה בענין צימוקים, לא מצאנו ספר שדן ממש בענין זה. ונראה שבצימוקים לבנים אין לחשוש שהרי לטעם הראשון שכתבו בדברי הגר"א אין כלל איסור בעניבים לבנים. ואף לטעמים האחרים יש לומר שכיון שנשתנה שמם אין להקפיד בכך. ובפרט שרבים מגדולי הדורות לא חששו לדברי הגר"א. ומטעם זה נראה שבשעת הצורך ניתן להקל גם בצימוקים שחורים.

עדיין יש מקום להסתפק אם עדיף שלא לאכול צימוקים כלל, מחמת החמיצות שיש בטעמם, שהרי המגן אברהם (סי' תקפ"ג סק"ד) המטה אפרים (שם סעיף ג') והמשנה ברורה (שם סק"ה) פסקו שאין לאכול דברים חמוצים בראש השנה. אך נראה שכיון שעיקר טעם הצימוקים מתוק, יש להקל בזה, וצ"ע.

הגב על הנושא

לתחילת הדף