אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » אם יש בקינואה איסור קטניות

אם יש בקינואה איסור קטניות

שאלה:

נשאלתי ע"י רבים בזרעוני קינואה שלאחרונה רבים הצורכים אותם כמאכל בריאות, והוא מעין מין קטניות ועושין ממנו מעין דייסה ומיני מאפה, האם יש בזה איסור קטניות בפסח.

תשובה:

לאחר דרישה וחקירה נתברר לי שמזון זה היה עיקר מזונם של בני שבט האינקה בדרום אמריקה לפני כחמש מאות שנה, וכאשר ההמונים הגיעו מאירופה למדינות דרום אמריקה כמעט ונכחד לגמרי ורק בשלשים השנים האחרונות חזרו לגדל גידול זה באופן המוני.

רבים קוראים לגידולים אלה דגן כיון ששימושו דומה לאופן צריכת הדגנים אף שבעצם ממשפחת הקטניות הוא.

הנה בשו"ת אגרות משה ח"ג סי' ס"ג הניח כדבר ברור שכל שלא היה מצוי בזמן שהנהיגו רבותינו הראשונים את איסור הקטניות אינו בכלל האיסור, ומשו"כ כתב שאין איסור בבוטנים אא"כ נהגו בו איסור, והגרמ"פ כתב שמטעם זה לא נאסרו תפוחי האדמה אף שעושים מהם קמח ולכאורה היה ראוי לאוסרן, עי"ש.

ולפי"ד יש להתיר גם את הקינואה, דמין זה לא היה ידוע כלל בארצות אירופה שבהם נהגו איסור בקטניות.

אך לדידי לא פשיטא לי כלל כל מהלך זה. דכבר דנו האחרונים הרבה בענין תפוחי האדמה. בנשמת אדם הלכות פסח סימן כ' כתב ששמע שבקהלת פיורדא שבאשכנז נהגו בהם איסור, אך הפמ"ג בא"א סוס"י תס"ד ובמש"ז סימן תנ"ג כתב שמותרים הם משום שהם גדולים ואינם נראים כלל כדגנים.

הרי שלא כתבו להתיר משום שלא היו מצויים בימי קדם, ודוחק לומר שלא ידעו שמין זה לא היה מצוי בימי רבותינו.

ונראה יותר דגם בזמן שגזרו על הקטניות לא הגדירו במדוייק מה בכלל האיסור, ולא מצינו בכל הראשונים שהם מקור הלכה זו רשימה של המינים שנאסרו. ונראה מזה דגזירה זו או מנהג זה נאסר על מיני הקטניות הדומים לדגן באופן כללי. ומשו"כ נולדו ספיקות רבים במשך הדורות, עיין ברמ"א סימן תנ"ג ס"א לגבי עני"ס ואליינד"ר, ובשערי תשובה שם סק"א הביא מי שרצה לאסור קפה. הרי שמאז ומקדם נסתפקו במינים רבים ולא מצינו בכל דברי הקדמונים סברא זו דכל שלא היה מצוי בזמניהם אינו בכלל האיסור. ויותר מזה יש לתמוה הלא גם התירס הוא מן הגידולים שהגיע לארצות אירופה מארצות אמריקה ע"י המשלחות האירופאית שגילו את העולם החדש לפני כחמש מאות שנה. וכמו שתפוחי האדמה והבוטנים הובאו לאירופה על ידם כך גם התירס. ובאמת הגיעו תפו"א לאירופה לפני התירס, ואעפ"כ ברור בכל דברי הפוסקים שתירס דין קטניות יש לו, ומוכח מזה שלא כדברי האג"מ.

ומשו"כ נהגו להחמיר גם בבוטנים, וכמ"ש במקראי קודש להגרצ"פ פסח ח"ב סימן ס' עי"ש. וה"ה בקינואה שהוא פולים קטנים הדומים לדגן במראה ובאופן השימוש, שעושים ממנו גם מעשה קדירה וגם דברי מאפה לכאורה יש לנהוג בו איסור יש להחמיר בו כדין קטניות.

וידוע מה שנחלקו האחרונים בענין שמן ויי"ש העשויים מקטניות. רוב האחרונים אסרו על סמך דברי הרמ"א שם בסעיף א' דמותר להדליק את הנר בשמן קטניות כיון שאין הקטניות אסורים בהנאה. הרי דשמן קטניות אסור מ"מ מדרבנן.

אך שנים מגדולי הפוסקים שהיו גדולים בכחא דהיתירא, המהרש"ם מברעזאן (שו"ת מהרש"ם ח"א סימן קפ"ג) והגרי"א מקאוונא (באר יצחק או"ח סימן י"א) התירו אם ביררו את הקטניות היטב, ושמרו אותם מן המים, ועשו מהם את השמן או היי"ש לפני פסח, ונימוקם עמם, עי"ש.

אך גם בזה פוק חזה מה עמא דבר והמנהג להחמיר, ואכמ"ל.

תגובות (1)

  • נצפ

    בנוגע פינאטס, יש מנהג ומסורה מליטא שמותר לאוכל בפסח. זה ידוע מכמה תלמידים ובני משפחה של הרשכבה״ג מרן הרב משה פיינשטיין זצוק״ל. וגם שמעתי שסיפר מרן הראש ישיבה דגיטסהעד, הגרא"ז גורוויץ זצ"ל, שבווילנא אכלו פינאטס בפסח. משא״כ, בנוגע תירס, שמן צמר גפן, וקינואה, שליכא מסורה כלל מליטא.

    לכאורה צריך להבין היטב תשובתו של הרשכבה״ג מרן הרב משה פיינשטיין זצוק״ל בנוגע פינאטס בפסח. נראה שיש רבנים שמקילים לגבי קינואה מבוססת על התשובה בנוגע פינאטס, וברור כשמש בצהרים שההיתר בנוגע פינאטס אינו נוגע בכלל להשאלה של תירס, שמן צמר גפן, וקינואה, וכו׳.

    הגב

הגב על הנושא

לתחילת הדף