אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » אמלתרא בנר חנוכה

אמלתרא בנר חנוכה

ב' אייר תשס"ז

כבוד ידי"נ הגאון הגדול המפורסם

מוה"ר יצחק נתן קופרשטוק שליט"א (זצ"ל)

מח"ס הנפלא מאורות נתן

רב שלום עד בלי ירח.

ענותנותו תרבני לעיין בדבריו היקרים והנני במענה קצר לרוב טרדותי.

ראשית אודה למעכ"ת על דבריו היקרים והבהירים שהם תמיד למשיב נפש ולעונג לבב, כה יתן ה' וכה יוסיף למעכ"ת כח ועוז להגדיל תורה ולהאדירה.

במה שרצה לחדש דבנר חנוכה שהניחה למעלה מעשרים אמה מהני אמלתרא להכשירו כמו שמצינו בעירובין ג' ע"א דמהני במבוי למעלה מכ', וטעם יש בדברים דהלא טעם אחד לנר חנוכה ולמבוי דלמעלה מעשרים לא שלטא ביה עינא, וכשם שבמבוי אמרו שע"י האמלתרא העינים צופיות למעלה מכ' ויש היכר קורה ה"ה בנ"ח. ולפי"ז רצה לחדש דאם מתחת לנ"ח שמו נרות חשמל הנדלקים ונכבים תדיר והעין נמשך להסתכל בהם מהני.

ואני כשלעצמי נרתע מלחדש בהלכה מה שלא חידשו קדמונינו דאם איתא דמהני אמלתרא בנ"ח היה זה לראשית חובתם של רבותינו להשמיענו הלכה זו, ולא מצינו הלכה זו בגמ' ובראשונים וברמב"ם וטושו"ע וכל הפוסקים האחרונים. ולגופן של דברים יש לחלק טובא בין מבוי לנ"ח ושתי תשובות בדבר:

א. בקורה מהני משום דהאמלתרא הוא חלק מעצם הקורה, דקורה זו יש בה ציור וכיור והרואה את האמלתרא רואה בעצם את הקורה, משא"כ בנ"ח דראית האמלתרא דהיינו נרות החשמל אין יוצאים בהם יד"ח ונרות חנוכה מילתא אחריתי הם, ובאמת המציאות מוכיחה דכאשר אורות חזקים מהבהבים ודאי לא ישימו לב כלל לנרות חנוכה הקטנים, ושרגא בטיהרא מאי אהני, ומ"מ אין זה דומה כלל לאמלתרא דקורת המבוי.

ב. עוד יש לחלק בין גדר היכר דמבוי לגדר פרסומי ניסא דחנוכה, ואף אם מהני אמלתרא במבוי אין מזה ראיה אלא דיש בזה היכר מסוים וסגי בהיכר זה להתיר את המבוי אבל בנ"ח שתיקנו בו פרסומי ניסא אפשר דצריך שיהא נראה להדיא ובזה לא מהני אמלתרא.

וכעי"ז כתב השפת אמת בשבת שם להסביר למה לא מהני אמלתרא להכשיר סוכה שהיא למעלה מעשרים, דאף דמהני להיכר מבוי לא מהני בסוכה דבקיום ד"למען ידעו דורותיכם" לא סגי בהיכר דאמלתרא, ולענ"ד מסתבר לדמות בזה פרסומי ניסא דנ"ח לסוכה ולא למבוי.

סוף דבר כיון שלא מצינו שום מקור מפורש דמהני אמלתרא להכשיר נ"ח שהניחו למעלה מעשרים אמה, ומסברא יש לחלק טובא בין מבוי לנ"ח, מהי"ת להקל בדבר שאין בו ראיה והכרח.

אך בגוף השאלה האם יש ענין להדליק בחלון הפונה לרה"ר למעלה מעשרים אמה, כבר כתבתי את הנלענ"ד דכיון שאין בזה שאלה של בדיעבד דמ"מ לא גרע מהמדליק על שלחנו בתוך ביתו, מן הראוי להדליק בחלון ועדיף מלהדליק באחד מפתחי הבית הפנימיים, דהמציאות מוכיחה בזמנינו, דאף למעלה מעשרים אמה שלטא ביה עינא, ולענ"ד נראה דכל שיש יותר פרסומי ניסא יש הידור מצוה טפי, וכל עוד אין אנו זזים מדברי השו"ע והפוסקים, ראוי להדליק בענין שיש בו יותר פרסום לבני רה"ר.

בהוקרה ובהערצה

אשר וייס

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף