אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » אישות ומעמד אישי » אנדרוגינוס שנותח

אנדרוגינוס שנותח

שאלה:

בחורה שנולדה כאנדרוגינוס כלומר, גם כזכר וגם כנקבה. לאחר לידתה עשו לה ניתוח והיא נשארה נקבה, האם יש לה בעיה להתחתן?

תשובה:

ראשית , כדאי לציין, כי בכל מקרה כזה, אסור לעשות ניתוח לקבוע את מינו של הילוד ללא להתייעץ עם רב הבקיא בעניינים אלו. לניתוח כזה לפעמים יש הלכשות הלכתיות ברורות, ולפעמים יש בזה גם איסור דאורייתא.

לעצם השאלה במקרה כזה יש לומר לבחור כי אסור לו להנשא לה.

ישנה מחלוקת בגמרא (יבמות פב,ב) אם אנדרוגינוס הוא ספק זכר ספק נקבה או שמא הוא זכר. להלכה נחלקו הראשונים איך לפסוק. דעת הרא"ש (שם פ"ח סי' ח') כי דינו כזכר. אולם רוב הראשונים פסקו כי דינו ספק זכר ספק נקבה (כן פסק הרי"ף שם הביאו גם הרא"ש, רמב"ם פ"ב מהלכות אישות הכ"ד, ועוד מקומות. והשו"ע אבה"ע סי' מד סעי' ה' פסק כהרי"ף והרמב"ם, והרמ"א הביא את דברי הטור שם שכתב בשם התוס' ואביו הרא"ש כי אנדרוגינוס הוא ודאי זכר. ועי' עוד בסי' כב סעי' יב שם לא השיג הרמ"א על דברי השו"ע שפסק כי הוא ספק).

בכל אופן לענין נישואין כתבו שם במשנה ביבמות כי אנדרוגינוס נושא אבל לא נישא, זאת אומרת שהוא יכול לשאת אשה, אולם אינו יכול להנשא לאיש.

ראה עוד ברמב"ם (פ"א מאיסרי ביאה הלכה טו) שכתב: "הבא על הזכור או על האנדרוגינוס דרך זכרותו חייב". בקובץ תשובות (הגרי"ש אלישיב זצ"ל ח"א סי' קנב) כתב כי מפשטות דברי הרמב"ם נראה שאין חילוק אם יש לו דימיון יותר לזכר או לנקבה. ולא חילקו בענין, למרות שהביא שם דעה חולקת.

תגובות (1)

 • ישראל

  לא הבנתי אם לפי הרמב"ם הוא ספק זכר, א"כ למה הוא חייב אם בא עליו?
  וחשבתי שרואים מכאן שלעניין ביאה יש לו שם זכר ודאי, אף אם לעניין הדין וההגדרה שלו יש לו שם ספק זכר.
  עוד יש לומר שכאן אינו נקרא דרך זכרותו כיון שבא על אותו אנדרוגינוס כדרך איש ואשה, וע"ז ודאי לא נקרא בא על הזכר גם לפי הרמב"ם, וא"כ אותו רמב"ם אינו ענין לנידון המוזכר בשאלה.
  לכאורה גם אין התייחסות לזה שעשו ניתוח אולי זה גם משנה את דינו כיון שהשתא הוא נראה כנקבה גמורה, וצ"ע.

  הגב

הגב על הנושא

לתחילת הדף