אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » אשה המדליקה נרות בבית הוריה האם בעלה יוצא ידי חובה

אשה המדליקה נרות בבית הוריה האם בעלה יוצא ידי חובה

שאלה:
אני חייל ספרדי, ובדרכי לבסיס אשהה כמה שעות בלילה באכסניא צבאית, אין לי במקומי לא חנוכיה ולא נרות. רעייתי ישינה בבית הוריה, ומדליקה גם עבורם [מאחר והם אינם שומרי תורה ומצוות]. שאלתי היא, האם אנוכי יוצא ידי חובתי בהדלקתה של רעייתי. יצויין, שאין ברשותי נרות, ואין באפשרותי להדליק נר כהלכה במקום המצאי.

תשובה..

אכן אמרו חז"ל בגמרא שמי שאינו בביתו, אשתו מדלקת עליו ומוציאתו ידי חובתו. אולם, כל זה כשמדליקה בביתם, אך כשהיא עצמה אינה בביתם, אין מועיל מה שהיא מדליקה בבית הוריה.

ועל כן, מן הראוי שתמנה שליח שידליק עבורך בביתך.

ואם אין בנמצא שליח שיוכל לעשות כן, אם אכן תלונו באכסניא, תשתדל בכל כחך למצוא נר לקיים את מצות הדלקת נר חנוכה.

ובזכות השתדלותך, הקב"ה יאיר את ביתכם באור של קדושה.

מקורות.

בגמרא (שבת כג.) אמר רבי זירא, מריש כי הוינא בי רב, הוינא משתתפנא בפריטי בהדי אושפזאי, לבתר דנסיבנא איתתא, אמינא השתא ודאי לא צריכנא, דקא מדלקי עלי בגו ביתאי. ופרש"י, לבתר דנסיבנא, ופעמים שהייתי אכסנאי ללמוד תורה.

וכן פסקו הטור ומרן השלחן ערוך (סימן תרעז סעיף א), אכסנאי שאין מדליקים עליו בביתו, אינו יוצא ידי חובת הדלקת נרות חנוכה בשל בעל הבית, אלא צריך לתת פרוטה לבעל הבית להשתתף עמו בשמן של נר חנוכה. ואם מדליקים עליו בביתו אינו צריך יותר. ואם יש לו פתח פתוח לעצמו צריך להדליק בפתחו. ע"כ.

וא"כ, גם חייל שאשתו מדליקה עליו בביתו, אינו צריך להדליק בעצמו, ודי לו במה שאשתו מדליקה.

אלא שמה שאמרו חז"ל שמועיל הדלקת אשתו, היינו כשמכל מקום יש נר דלוק בביתו, אך בכה"ג שאשתו אינה מדליקה בביתה, כיצד תועיל הדלקתה עבורו, שכן מה שאכסנאי נותן פרוטה, בזה הופך הוא להיות חלק מבני הבית ותו לא (עי' מ"ש בזה הגאב"ד בספרו מנחת אשר חנוכה עמ' קו, ובמ"ש בעניי בספרי משיב משפט), אך אינו יכול להפוך להיות מבני הבית גם מי שאינו שם. וכן ראיתי שהעיר הגרש"ז אויערבאך, הובא בספר הליכות שלמה (עמ' רסב ס"ק יג) שהמתארח עם ב"ב אצל אחרים, נטפלים אליו ב"ב ונפטרים ע"י השתתפותו עם בעה"ב, אך ב"ב שאינם מתאכסנים שם עמו, אינם נטפלים אליו בכה"ג [אף להסוברים דבן נפטר בהדלקת אביו, אפילו אם אין הבן שוהה בביתו], ואינם נפטרים בהדלקתו.

ומה שבעלמא מהני מה שאשתו מדלקת עליו, היינו משום שחובת נר חנוכה היא "נר איש וביתו", וכיון שבביתו מדליקים עליו, די בכך. משא"כ אם גם בביתו אין מדליקין, מה יועיל מה שאשתו מדלקת כאכסנאית.

וכן מצאתי להגאב"ד שליט"א בספרו מנחת אשר (חנוכה עמ' יט) וז"ל: מי שנמצא חוץ לביתו בימי החנוכה במקום שאין בידו להדליק, כגון וכו' חייל שנמצא באימוני שטח ולן בלילה באהל סיירים או בשק שינה, ולפעמים גם אסור שם להדליק אש מחשש התלקחות והתפוצצות תחמושת חיה. אשתו עזבה את ביתם ושוהה בבית ההורים, כיצד יקיים מצות נר חנוכה. ונראה לכאורה דאינו יוצא יד"ח אף אם אשתו תדליק בבית ההורים, דרק אם מדליקים עליו בביתו יוצא הוא, משא"כ כשמאן דהו מדליק עליו במקום אחר. ע"כ.

ומכח זה הסיק בזה"ל: ואפשר דראוי שימנה שליח להדליק בבית, אך מסופקני בזה, דנראה לכאורה דאין מצוה על הבית אלא כאשר בני הבית דרים בו, אבל כשאין אדם דר בבית, אין כלל מצוה להדליק בבית ריק שאין בו דיורין. ומשום כל זה נראה לכאורה שאיש זה פטור מהדלקת הנר, ולרווחא דמילתא יבקש מזולתו להדליק בבית, אך זאת ללא ברכה, ועדיין צ"ע. עכ"ל.

ומ"מ בשאלתנו, מאחר ומ"מ הרי הם לנים בבית סגור, ויש עליהם חובת הדלקת הנר, יש לחייל לעשות כל טצדקי למצוא נר, כדי שלא להפסיד את המצוה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף