אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » הבית היהודי » אשה שאיבדה הבדיקה

אשה שאיבדה הבדיקה

שאלה:

אשה שבדקה עצמה והשליכה את עד הבדיקה ולא הלכה אצל חכם לשאול עליו, האם היא טהורה לבעלה או שהיא טמאה מספק וצריכה לספור שבעה נקיים ולטבול.

תשובה:

בכל אופן צריכה לשאול מורה הוראה, ואם ראתה וזוכרת צורת המראה היטב יוכל החכם להראות לה מיני צבע לשם השוואה, ורק אם תדע בוודאות דמראה כזה לא היה דומה כלל לאדום, יש לצדד ולהקל,

מקורות והרחבת הדברים:

א.      בשולחן ערוך יורה דעה (הלכות נדה סימן קפח סעיף ב) נאמנת אשה לומר, כזה ראיתי, ואבדתיו. אם הוא מראה לבן או ירוק, טהור. אבל אם הביאו לפנינו דם, והחזקנוהו בטמא, או אפילו נסתפקנו אם הוא טמא או טהור, והיא אומרת: חכם פלוני טיהר לי כיוצא בזה,  אין סומכין עליה.

וכתב בחכמת אדם (שער בית הנשים כלל קיא סעיף ג) נאמנת אשה לומר ראיתי ממראות הכשרות ואבדתיו וטהורה שהרי התורה האמינה לה שנאמר (ויקרא ט"ו, כ"ח) וספרה לה לעצמה ואין מחזיקין אותה בטועה בדמיונות (בית יוסף בשם רשב"א) ונראה לי דהוא הדין אם אמרה ראיתי ונסתפקתי אם הוא אדום או לבן ואבדתיו שהיא טמאה מספק כיון שאין מחזיקין אותה לטועה בדמיונות אבל אם אנו מסופקים על איזה מראה אם הוא טמא או לא והיא אומרת כיוצא בזה הראיתי לחכם וטיהר לי אינה נאמנת אבל אם אומרת דם זה טיהר לי החכם נאמנת.

ב.      הנה בשו"ת מהרש"ם ח"ג סימן רי"ד, דן בנאבד עד הבדיקה ויודעת שלא היה אדום ממש, אלא שמסופקת אולי היה נוטה קצת לאדום וטמא או שהיה צהוב וטהור, וכתב להקל, כיון דמה שמטמאים כל הנוטה לאדום הוא חומרת הגאונים הוי ספק דרבנן לקולא, ולא דמי למה שכתב החכמת אדם כלל קיא בבינת אדם סעיף ה לגבי נאבד העד דאם אומרת שהיה נוטה לאדום או שמסופקת בזה טמאה, דהתם מיירי דהיתה מסופקת שמא אדום כדם דהוי 'ספק דאורייתא' ולחומרא,

ובשו"ת קנה בשם ח"א סימן ע' מאריך לחלוק על דברי המהרש"ם מדברי הראשונים והפוסקים, ועיקר דבריו שזה שאנו מטמאים כל מראה הנוטה לאדמומית הוא מחמת חסרון הבקיאות ולא מחמת חומרא וגזירה, ולכן בכל גווני קרינן ליה 'ספק דאורייתא', עיי"ש,

בשו"ת שבט הלוי חלק ג סימן קיט אות ט, מצדד להקל בזמנינו שרגילות להביא ולשאול גם מראות טהורות אכן זה במקרה שבוודאי לא היה מראה אדום, עיי"ש שתלה בעוד ברורים, ועיין בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב יו"ד סי' תכ"ט, וכן בספר חוט השני להגרנ"ק סי' ק"צ סעיף א' דינים העולים אות ח', כתב כנ"ל, וכן הוא מפורש בתהלה לדוד יו"ד סי' נ"ט, עיי"ש.

לכן להלכה למעשה: בכל אופן צריכה לשאול מורה הוראה, ואם ראתה וזוכרת צורת המראה היטב יוכל החכם להראות לה מיני צבע לשם השוואה, ואם תדע בודאות דמראה כזה לא היה דומה כלל לאדום, יש לצדד ולהקל

הגב על הנושא

לתחילת הדף