אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » בדיקת חמץ בחדר בבית מלון

בדיקת חמץ בחדר בבית מלון

שאלה:

מי שנכנס להתארח בבית מלון בחול המועד פסח האם צריך לבדוק חדרו מן החמץ והאם יברך.

תשובה:

לכאורה פשוט דצריך לבדוק דמקום שמכניסין בו חמץ הוא ואם לא בדק לפני המועד בודק במועד כמבואר בפסחים דף י' ע"ב ובשו"ע סימן תל"ה שבודק בברכה.

אמנם יש מקום לטעון דחדרי בית מלון הוי כמקום שאין מכניסין בו חמץ דלעולם אין משכירין חדר לאורח אא"כ מנקים אותו באופן יסודי ביותר, ואחד מאלף לא מצאנו שאדם יתארח בבית מלון וימצא שאריות אוכל בחדרו, ואומן לא מרעי אומנותיה. (אמנם אין לטעון דהוי "חזקתו בדוק" דרק מקום שנבדק לשם מצות ביעור חמץ מוגדר כחזקתו בדוק וז"פ).

וכבר דנו האחרונים מאחר שכתב בשו"ע דצריך לכבד ביתו לפני הבדיקה, ומאחר שאנו נוהגין לנקות את כל הבית באופן יסודי כמה ימים לפני פרוס החג ונזהרין שלא להכניס שם חמץ לכאורה הו"ל כמקום שאין מכניסין בו חמץ, עיין מש"כ הגרש"ק בחכמת שלמה סימן תל"ג סי"א דכל חדר שניקו שלשה ימים לפני ליל הסדר הו"ל מקום שאין מכניסין בו חמץ וכ"כ בדעת תורה להגאון המהרש"ם שם סעיף ב' אלא שהמהרש"ם כתב דאף מה שניקו פחות מג' ימים לפני הזמן הו"ל כמקום שמכניסין בו חמץ ואי"צ אלא נר כלדהו ואי"צ חיפוש היטב עי"ש. וכבר כתב בשע"ת סימן תל"ג סק"ב דהמון העם מקילין לבדוק דרך העברה וללא חיפוש כיון שמכבדין הבית לפני"כ, ובפתחי תשובה הביא משו"ת עמק הלכה סימן קכ"ח די"א דבזמה"ז מנהג הנחת הפירורים מעיקר הדין היא וללא הנחתם א"א לברך על בדיקת חמץ דכל הבית דהוי כמקום שאין מכניסין בו חמץ.

ולכאורה נראה דחדרי בית מלון עדיף טפי מביתו, דכך הוא סדר הדברים כל השנה כולה דלאחר שאורחים עוזבים את החדר מנקים אותו ומקפידין שלא להכניס שם דברי אוכל כלשהן והחדרים נעולים אין יוצא ואין בא, משא"כ בביתו דעד לאחר בדיקת חמץ גרים בו ומניח חמצו במקום המשתמר.

אך באמת אין זה נראה למעשה, ולא נקטינן עיקר לדינא כדעת הגרש"ק ועובדא ידענא שהגרש"ז אוירבך זצ"ל נקט דאין הלכה כדעת הגרש"ק אלא כל מקום שמכניסין בו חמץ כל השנה אף אם ניקו אותו היטב לפני הפסח צריך בדיקה, ועוד דאף שמנקים חדרי המלון באופן יסודי כשאורחים יוצאים מ"מ מכניסין בהם חמץ באריזות דיש בתי מלון שיש בכל חדר מקרר ובו דברי מאכל ושתיה העומדים בתשלום לרשות האורחים, ועוד דלפעמים מנקים חדרים ובו ביום נכנסים אורחים אחרים, ועוד דעובדי הנקיון מסתמא לא מנקים מתחת למטות ואפשר שהיו ילדים בחדר ובמקום שיש ילדים צריכים לבדוק גם תחת המטות. וכיון שכן אם נכנס בלילה צריך לבדוק לאור הנר ומשום כ"ז נראה דגם חדרי מלון חייבים בבדיקה ואם נכנס ביום צריך לבדוק מתחת למטות וכדו' אך מ"מ לענ"ד נראה שלא יברך.

ונראה עוד דאם יש במקרר שבחדר דברי חמץ העומדים לרשות האורחים תמורת תשלום (כנהוג במלונות יוקרתיים) צריך לבקש שיוציאו אותם מן החדר, דהו"ל ממש חמץ שחייב באחריותו דהלא חייב בתשלום אם יחסר דבר כלשהו, ועובר עליו על בל יראה, ולא מהני אף אם יסמן את המקרר כחמץ, דמ"מ הו"ל חמץ שחייב באחריות וברשותו הוא דהלא כל החדר שכור לו, ועוד דכיון דיש לו רשות לאכול ולשתות אוכלים אלה והם עומדים לרשות האורחים יש בהם חשש שמא יבא לאכלם וחייב לבערם ומשו"כ צריך להוציא חמץ זה מן החדר עוד לפני שנכנס להתארח במלון.

הגב על הנושא

לתחילת הדף