אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » ברית מילה בשבת כשהנוכחים יחללו שבת

ברית מילה בשבת כשהנוכחים יחללו שבת

שאלה:

הוזמנתי לערוך ברית מילה בשבת, מבירור קל שערכתי נראה שמשפחת הנימול אינה שומרת שבת, ויש חשש גדול שבני המשפחה יחללו שבת עבור הגעתם לברית. מה עלי לעשות?

תשובה.

דעת מורנו הגאב"ד שליט"א דמאחר והחילול שבת אינו נגרם מעצם מעשה המילה, הרי אמרו חז"ל שאין אנו צריכים לעשות תקנה לרשעים, ומותר אתה למול את הרך ביום השמיני.

מקורות.

בשו"ת ציץ אליעזר (ח"ו סי' ג) כתב לדון לענין מוהל שהוזמן לערוך ברית בשבת, וחושש שמא מחמת עריכת הברית יבואו האורחים ברכבם ביום השבת, ויגרם עי"ז חילול שבת רב, אם עדיין יש לו לערוך את הברית בזמנה, או שמא ידחנה מחמת חשש זה, וכמו שאחז"ל שאין לקיים מצות לולב וכו' בשבת מחשש חילול שבת. וכתב הציץ אליעזר וז"ל: ולזה אשיבך. דמלבד אשר כידוע אין מדמין גזירות זו לזו, ואין בידינו לחדש גזירות מעצמנו, מלבד זה אין הנידון בכלל דומה לראיה כלל, דשם היתה הגזירה מפני דחששו דמשום יכולת קיום המצוה יבוא משום כך בעצמו לחלל גלל כן את השבת, והיינו דבכדי שיוכל לקיים ולהוציא לפועל המצוה כמאמרה יעבירנו ד' אמות ברה"ר וילך אצל חכם ללמוד בכדי שיהא בקי בה, והמדובר בבני ישראל כשרים הרוצים בכל לבם לשמור ולקיים מצוות ד', אלא שחששו רבנן דאולי מתוך הטירדא בקיום המצוה ישכחו לרגע קט מאיסור העברה וממציאות הרה"ר החוצץ בינו לבין החכם, ומשום כך עבדו רבנן תקנתא לצדיקי שלא יבואו לידי מכשול, אבל בנידוננו הרי המדובר ל"ע ברשיעי העוברים על מצוות ד' ותורתו ומחללים בתמידות את השבת ואשר מתוך זה יבואו גם בשמחת מילה דנן לחלל ג"כ את השבת כפי הרגלם בדברים שאין להם כל מגע לההוצאה לפועל של עצם מצות המילה בעצמה, ואת החילול עושים רק בגלל כן משום דבהפקירא ניחא להו ללכת אחרי שרירות לבם לנוחיותם ולנוחיות המסובים, וא"כ הרי כידוע תקנתא לרשיעי לא עבדינן למיעקר משום הפקרותם וקלות דעתם מצות – התורה, ואין העבירה שלהם יכולה לכבות את המצוה, ובכגון דא אמרינן עולם כמנהגו נוהג ורשעים המקלקלים יתנו את הדין. עכ"ל. וכן כתב עוד (שם אות ב): מכל הלין שביארנו דעת – תורה נוטה כבר לפסוק שלא לשנות ממנהגו של עולם – העולם הישראלי המתנהג עפ"י חקי תורת ד' שהם חוקי – עולם, בל יעברו ובל ישתנו – ולקיים מצות המילה בזמנה כפי החיוב העצמותי וכפי החיוב של ההוצאה לפועל המוטל על כך על האב וגם על בית דין וכו', ואין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבירך. עכ"ל. וכדבריו העלה גם בשו"ת מנחת יצחק (ח"ג סי' לה אות ד), ע"ש. ומתוכן דבריו מבואר שאין טעם ההיתר משום שהיא מצוה חמורה, שהתורה הקפידה "וביום השמיני" דוקא. אלא, משום שאין לנו לשנות מנהגו של עולם, באופן שאין זה מגע ישיר לעצם האיסור שהם עוברים, א"כ גם בנ"ד, י"ל דאין לו לאדם לשנות ממנהגו של עולם, לילך לדרכו, כאשר אינו עושה שום איסור בעצם הליכתו, ולא אכפ"ל ממה שאחרים עוברים איסור עבורו.

אמנם ראיתי שגם זה במחלוקת תלי, דבשו"ת מהרש"ג (ח"ב סו"ס קכד) כתב וז"ל: עוד נראה טעם אחר שלא למול הבן בשבת, לפי מ"ש מעכ"ת דהמה מתנהגים בכל שאר הענינים כעכו"ם, אוכלים נו"ט וכן בח"ש. והנה ידוע, אף אנשים כאלו מ"מ אם מכניסים בניהם בבריתו של א"א, הם נותנים באותו יום איזה מאכלים לאכול להאכסנאים הבאים על הברית מילה, כמו משקה יי"ש או יין עם מעשה אופה, ואם ימולו בניהם בשבת, אזי יעשה אותו המעט סעודה ג"כ בשבת, כי עושין הסעודה תיכף לברית מילה, ואם יהיה הדבר בשבת, אזי יאפו בשבת, ונמצא שאנחנו נביא אותם לידי עבירה של חילול שבת, ונהיה בזה כמו גורם לעשות העבירה, ואית ביה משום דררא דלפני עיור. ולכן טוב הדבר יותר שלא למולו בשבת, רק ביום א'. עכ"ל. וכדבריו הסיק גם בשו"ת שבט הלוי (ח"ד סי' קלה, וח"ט סי' רי), וז"ל (בח"ד): אם הדבר קרוב לודאי שיתרבה חלול שבת ע"י קיום הברית בש"ק, כבר ידוע למע"כ שכתבתי בשו"ת שבט הלוי ח"א סי' רה בהגהותי הקצרות לשו"ע, דמעיקר הדין אם יודעים בודאי שעי"ז באים לחלול שבת, מוטב לדחות המילה למחר. עכ"ל.

אך כבר כתב מו"ז מרן זצ"ל למעניתו (עי' יבי"א ח"י סי' לב, ובקובץ זכור לאברהם שבהו' מכון ירושלים שנת תש"נ) ע"ד בזה"ל: והנה נודע שאין להורות דבר התמוה לרבים, וכולם יצווחו "ביום השמיני", ואף שכתב הש"ך (יו"ד סי' רמב ס"ק יז) שאם מראה להם את הדבר מפורש בספר, שפיר דמי, אולם הגאון מהר"ש קלוגר בשו"ת טוב טעם ודעת (תליתאי סי' ס) כתב, שזהו דוקא שמפורש הדבר בספר מפורסם מהראשונים. עכ"ל. ואם כי, כתב מו"ז שם דלמיגדר מילתא [באופן שיש לחוש שיתפשט הדבר, כאשר יש אפשרות אחרת], שפיר יש למונעם, מ"מ אי"ז בגדר הלכה שיש להורות כן. [וע"ע בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"א סי' קנו).]

אמנם כבר נתבאר דעת מורנו הגאב"ד שליט"א כסברת האחרונים הנ"ל שאין בשום פנים ואופן לדחות את המילה משום חששות אלו.

הגב על הנושא

לתחילת הדף