אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » ברכות על הסימנים בראש השנה

ברכות על הסימנים בראש השנה

שאלה:
שלום, האם צריך לברך על הפירות שאוכלים אותם לסימנים בסעודת ליל ר״ה אחרי נטילת ידים? (או שבכלל עדיף לאכול אותם בברכה בין הקידוש לנטילה? ומה הדין בירקות שבאים לסימנים?

תודה רבה.
תשובה:

יש לברך על הסימנים (בין הפירות ובין הירקות) שאוכלים בליל ראש השנה ואינם נחשבים דברים הבאים בתוך הסעודה, אכן יש שנהגו לאכלם אחר קידוש קודם נטלית ידים.

מקורות:

בטור אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפג. כתב וז"ל, ומזה רב והמנהגיםכ"מומקוםלפימנהגוכמובאשכנזשרגיליןלאכולבתחלתהסעודהתפוחמתוקבדבשלומרתתחדשעלינושנהמתוקה. וכתב עליו בדרכימשהאותג',כתבבמהרי"ל (הל' ר"הסי' ו – זעמ' רעז) שצריךלברךתחלהבוראפריהעץדהויכדבריםהבאיםתוךהסעודהשלאמחמתהסעודה, עכ"ל. וכך פסק להלכה בט"ז ס"ק ב' ובמטה אפרים סעיף א', ובמשנה ברורה ס"ק ג',

אכן יש שנהגו לאכול בין קידוש לסעודה וכן משמע בספרמהרי"ל (מנהגים) הלכותראשהשנה, וז"ל, מנהגאהואלאכולאחרהקידושבלילר"התפוחיםמתוקיםבדבש, עכ"ל. ועיין בקצה המטה (על ספר מטה אפרים) בהשמטות לסי' תקפ"ג שכתב וז"ל, במט"אס"אוכןנוהגיןלאכולבסעודה, ומנהגהעולםלאכלואחרשאוכליןפרוסתהמוציאוכ"כבטורשנהגובתחלתסעודהלאכולתפוחע"ש, וכ"נמדבריהד"מוהט"זבשםהמהרי"לע"ש, וכןבשו"תשבו"יח"בסי' כ"ו, ולדעתהאריז"לאכילתתפוחבדבשהואתומ"יאחרהקידושקודםנטילתידיםלסעודהוכ"כבסידורר' שבתיע"ש, וכןנוהגיןרבותינותלמידיהבעש"טזצלל"ה, עכ"ל.

וכתב באלף המגן ס"ק י"ג, וכלאלוכיוןשאינןדבריםהבאיםמחמתהסעודהצריךלברךעליהםברכתוהראויהלזההןבפה"עבפה"א, ועיין בכף החיים ס"ק י"ב, שכתב אם הם דברים הבאים בתוך הסעודה לא יברך עליהם, עיי"ש. אכן בשו"ת דברי יציב או"ח סי' רנ"ב אות ג' כתב שכיון דאין רגילות לאכלם כ"כ, ואוכלן לסימנא בעלמא אינם נחשבים באים בתוך הסעודה וצריך לברך עליהם, וכן נוהגים.

הגב על הנושא

לתחילת הדף