אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » ברכת האילנות בשיח נמוך

ברכת האילנות בשיח נמוך

כבוד ידי"נ הרה"ג המצויין

ירא ושלם בתורה ובכל מדה נכונה

רבי אפרים אריה צבי הלוי שווארץ שליט"א

מכתבו קיבלתי לנכון ונהניתי מאוד מדבריו, הנני במענה קצר על שאלתו.

האם אפשר לברך ברכת האילנות על עץ פסיפלורה שהוא כעין שיח קטן או שמא אף שמברכים על פריו בפה"ע, מ"מ לענין ברכת האילנות אין זה אילן, ואין מברכים אלא על עץ גבוה כרוב האילנות.

הנה לא מצינו בדברי הפוסקים שיחלקו בהלכה זו בין עץ לעץ ולכאורה כל שפריו פרי העץ שפיר מברך עליו ברכה האילנות. דהלא עיקר ברכה זו לא נתקנה אלא בעצי פרי כהסכמת הפוסקים, ועצי נוי אף אם יהיו יפים כאילנות שנטע שלמה בבית המקדש (יומא כ"א ע"ב) אין מברכים עליהם, ואף שפשוט הוא, כך כתב המשנה ברורה (סימן רכ"ה ס"ק ב') בשם האחרונים וכ"כ בבה"ט בשם הלכות קטנות וכ"ה בקיצשו"ע (סימן א'), ואף על עצי בשמים סתמא דמילתא דאין מברכים. אמנם במור וקציעה (רכ"ה) כתב דיש לברך גם על עצי בשמים כיון שמברכים על הנאת הריח ואף על עצי נוי שאין בהם לא טעם ולא ריח אלא חזותא בעלמא מברכים לשיטתו, אך מסתימת הפוסקים שאין מברכים אלא על עצי פרי בלבד שהנאתו חשובה, (עיין רש"י נדה נ"ב ע"א דאין ברכה אחרונה על ריח כיון שאינה הנאה חשובה כ"כ ואכמ"ל).

ומ"מ אין לחדש הלכות ללא כל מקור בפוסקים, ובענינים רבים יש ובני אדם נראה להם לחדש הלכה מתוך הרגל וראייה מסויימת שאין לה ולא כלום עם דיני התורה, וכך גם בענין זה.

בידידות עמוקה וביקרא דאורייתא

אשר וייס

הגב על הנושא

לתחילת הדף