אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » גבר הלובש נעלי בית של אשה

גבר הלובש נעלי בית של אשה

שאלה:

האם מותר לאיש לנעול את נעלי הבית של אשתו ולאשה את של בעלה.

תשובה:

מותר לאיש לנעול נעלי בית של אשתו, וכן לאשה את של בעלה כאשר עושים כן מפני הקור או שלא יפצעו ברגליהם.

מקורות:

בספר דברים פרק כב' פסוק ה' נאמר "לא ילבש גבר שמלת אשה ולא יהיה כלי גבר על אשה". ואנרו כמה דרכים בטעם איסור זה: א' החינוך במצוה תקמב' תקמג' כתב שהטעם הוא כדי להרחיק שלא יבואו לידי זנות וכן היא לשון הרשב"ם דברים כב' ה' "ללכת בין אנשים ולזנות", ולשון האבן עזרא דברים כב' ה' "כי האשה לא נבראת כי אם להקים הזרע ואם היא תצא עם אנשים למלחמה תבא בדרך לידי זנות, וגבר לא ילבש שמלת אשה שאם יבא זכר שלא נתמלא זקנו יתערב עם הנשים וינאף, וכ"כ הרשב"ץ בזוהר הרקיע באזהרות אות צד'. וטעם ב' כתב החינוך במצוה תקמב' כיון שהוא מנהג עובדי עבודה זרה. וטעם ג' כתב בספר מאה שערים המיוחס לרקנטי כיון שמשנה מעשה בראשית. וטעם ד' כתב הרמב"ם בספר המצוות לא תעשה לט', כיון שהוא חוקות הגויים, ויש להסתפק אם הוא בכלל טעם ב' או טעם נוסף הוא. ובשו"ע יורה דעה סימן קפב' הוא הסימן שעוסק בפרטי דין זה.

והנה הב"ח והט"ז בס"ק ד' נקטו למעשה שכל שלובש מפני הקור ולא כדי להיראות מהמין השני אין איסור בזה, ולפי זה הנועל נעלי בית של אשתו כגון בחורף שקם ממיטתו והנעליים הקרובים לו הם של אשתו אין איסור בזה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף