אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » הדלקת נרות שבת בבתי מלון

הדלקת נרות שבת בבתי מלון

שאלה:
בבתי מלון לא מרשים להדליק נר בחדר. מה עדיף, להדליק נר ליד חדר האוכל עם כל האורחות או לחלופין להדליק בחדר פנס העובד על סוללה.

תשובה:

שאלת חכם חצי תשובה. אם ספרדי אתה, כיון שקיבלנו ע"ע הוראות מרן השלחן ערוך, הרי לדעתו אין לברך על תוספת אורה, ועל כן אין להדליק נר שבת בברכה בשום פנים ואופן בחדר האוכל היכן ששאר האורחות מדליקות, אלא אם היא מדליקה ראשונה, שאז היא זאת שיוצרת את האור הראשון. לפיכך, מן הראוי לכתחילה למצוא אפשרות להדליק בחדר השינה נר כדת וכדין, ואם אין אפשרות כזאת ע"פ חוקי הבטיחות של בית המלון, אזי יפה כתבת שתדליק נר פנס או את החשמל בחדר השינה ותברך עליו.

אולם האשכנזים, נוהגים לברך גם על תוספת אורה, ועדיף לכתחילה להדליק נר בחדר האוכל בברכה, מאשר לברך על אור החשמל, בפרט שיש המפקפקים אם יוצאים י"ח באור החשמל.

מקורות והרחבת הדברים:

מרן בב"י (סי' רסג מחודש ח) כתב וז"ל: מצאתי בתשובה אשכנזית (שו"ת מהרי"ל סי' נג), שנים או שלשה בעלי בתים שאוכלים במקום אחד, כל אחד מברך על הדלקת מנורה שלו, אע"פ שיש כבר אורה מרובה, ואע"פ שהאור זרוע כתב לגמגם בזה, מ"מ יש נוהגים כן. ונ"ל ליישב שכל מה שמיתוסף אורה אית ביה שלום בית טפי ושמחה יתרה להנאת האורה בכל הזויות. ע"כ. והנה באור זרוע שלפנינו (ח"ב סי' יא) איתא בזה"ל: ומנהג כשר הוא להדליק תחלה כל נרות שבבית ואח"כ נרות שעל גבי השלחן כי אותו נר הוא הבא לכבוד שבת. ואח"כ הביא דברי רבינו תם שצריך לברך על ההדלקה של נרות שבת. ע"ש. ולכאורה משמע מדברי האו"ז שאף אחר שמדליק כל נרות שבבית מברך על הנרות שבשלחן, אלמא שגם האו"ז ס"ל שיש לברך על תוספת אורה. וכ"כ בספר פסקי הלכה של רבינו חיים אור זרוע (עמוד עא) וז"ל: נסתפק מהר"ח אם ארבעה דרים בבית אחד, והדליקו השלשה, והרביעי לא הדליק עדיין [אם יש לו להדליק בברכה אם לאו], שכיון שהנר אינו בא אלא לשלום בית והרי כבר יש אורה ושלום בבית, ומיהו נהגו העולם שכל אחד מדליק משום שלום ביתו ולברך. ע"כ.

מרן בש"ע (סי' רסג סעיף ח) כתב וז"ל: שנים או שלשה בעלי בתים שאוכלים במקום אחד יש אומרים שכל אחד מברך על מנורה שלו, ויש שמגמגם בדבר. ונכון להזהר בספק ברכות, ולא יברך אלא אחד. וכתב ע"ז הרמ"א בהגה, אבל אנו אין נוהגים כן, [אלא כדעה הראשונה (משנה ברורה)].

הרי לנו מחלוקת מרן השו"ע והרמ"א האם רשאי לברך על תוספת אורה, לדעת מרן השו"ע אין לברך כלל על תוספת אורה, ואילו לדעת הרמ"א ניתן לברך גם על תוספת אורה.

וא"כ, לדעת מרן השו"ע, מי שמתארח בבית מלון, וכל האורחות מדליקות יחדיו בחדר האוכל, הרי שהראשונה שהדליקה בירכה כדין, אך כל הבאות אחריה, שאינן עושות אלא תוספת אורה, אינן רשאיות לברך כלל. ואם מברכות, הרי הם בכלל חומר איסור ברכה לבטלה. וכן העלה מו"ז זצוק"ל בספרו הבהיר חזון עובדיה (שבת א, עמ' רטו) וז"ל: מה שנוהגים בבתי מלון להעמיד שלחן מיוחד בפרוזדור, וכל הנשים שמתארחות שם מדליקות נרות בברכה על השלחן הזה, ובשאר החדרים אין אלא אור החשמל בלבד, הברכה על הנרות הללו היא ברכה לבטלה. ובפרט שעיקר כבוד ועונג השבת צריך להיות במקום הסעודה של שבת. וכ"כ בשו"ת חמדת צבי (סי' יט סעיף ד אות י).

ועפי"ז העלה מו"ז שם ד"אם אי אפשר לכל אחת להדליק נרות שבת בחדרה מחשש דליקה, ידליקו את אור החשמל לכבוד השבת, "ובברכה". ע"כ.

אמנם האשכנזים, היוצאים ביד רמ"א, ונוהגים בכל דבריהם כדעת רבינו הרמ"א, רשאיות לברך על הדלקת הנר בחדר האוכל, משום שיש לברך גם על תוספת אורה. בפרט שיש מן הפוסקים האחרונים שפקפקו וכתבו שאין יוצאים י"ח באור החשמל, וכמ"ש בשו"ת מהרש"ג (ח"ב סי' קז) ובשו"ת דברי יציב (חאו"ח סי' קיט אות ח) ועוד.

הגב על הנושא

לתחילת הדף