אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » המדליק לאחר הזמן אם צריך שיעור

המדליק לאחר הזמן אם צריך שיעור

לידי"נ הרב הגאון המופלג

אוצר כל כלי חמדה

רבי אשר ליכטנשטיין שליט"א

רמת שלמה.

במה שהעיר במבואר במשנ"ב סי' תרע"ב סק"ה דהמדליק לאחר הזמן של שקיעת החמה לא צריך שיעור חצי שעה אלא עד סוף זמן שתכלה רגל ויכול להדליק ולברך כמבואר בלשון השו"ע דאם לא הדליק מיד יכול להדליק ולברך עד שתכלה רגל, והקשה מאי שנא ממי שאין לו מספיק שמן שתדלק עד שתכלה רגל שאינו יכול לברך ומאי שנא תחילת הזמן שאינו מעכב בברכה מסוף הזמן שמעכב.

לכאורה כונת קושיתו דמי שאין לו מספיק שמן שימתין עד הזמן שיכול להספיק לו שמן ואז ידליק ואילו בפוסקים לא מצינו שכתבו כך, אולם אי"ז ראיה דהפוסקים לא דברו כלל בכה"ג ויתכן באמת דאפשר לעשות כן.

באמת נראה דיסוד הדין הוא דצריך להדליק עד סוף הזמן דהיינו צאה"כ ואם אין הנר דולק עד סוף זמן זה לא הדליק כדין והוי חסרון במעשה המצוה, ואין הדבר תלוי אלא במה שידליק עד סוף הזמן אבל אין תחלת הזמן מעכב.

ולפי"ז יתחדש לנו דין דמי שאין לו אלא שמן מספיק לרבע שעה לא ידליק בתחלת הזמן דאז לא יוכל לברך כיון שאין השמן מספיק עד צאה"כ, אלא ידליק רבע שעה לפני שתכלה רגל מן השוק דאז יוכל לברך לכו"ע, וצ"ע בזה.

ועוד שאל כת"ר בהמבואר במשנ"ב סי' תרע"ז ס"ק ג' דאכסנאי שצריך להשתתף בפרוטה דצריך להוסיף שמן בשבילו האם צריך שידלקו הנרות יותר זמן, ומה ענין הוספה זו, באמת נראה פשוט דאין צריך שידלקו הנרות לאחר שתכלה רגל מה"ש ואין הוספה זו אלא גדר מסוים של היכר, וכבר אמרתי מאז דכל דין אכסנאי הוא דין מסויים ופרטי ולא כלל.

ובגוף הענין ג' מחלוקות בדבר, דעת הפרי חדש שאי"צ להוסיף שמן כלל, דעת הפמ"ג שצריך להוסיף משהו להיכר בעלמא, ודעת האליה רבה שצריך להוסיף כחצי שעה, אך נראה דלכו"ע מותר לכבות אחרי חצי שעה, ועיין שעה"צ סק"ח ועדיין צ"ע בכ"ז.

בהוקרה מרובה

ואהבה יתירה

אשר וייס

הגב על הנושא

לתחילת הדף