אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » הנאה מאוכל שהובא בשבת

הנאה מאוכל שהובא בשבת

שאלה:

אני משרת בצבא, הוריו של אחד החברים שלי שאינו שומר תורה ומצוות מגיעים אליו באופן קבוע בשבת לבקרו, ומביאים לו תופינים וממתקים. מידי פעם הוא מציע לי ממה שהובא לו, האם רשאי אני לאכול מהם?

תשובה.

לצערנו, הוריו של אותו חבר עוברים במעשיהם על ג' איסורים: א. איסור תחומין. ב. איסור הוצאה מרשות לרשות. ג. איסור הבערה – בהדלקת הרכב ובנסיעה.

אי לכך, בשבת עצמה, אסור ליהנות מהאוכל שהובא בשבת.

אולם, במוצאי שבת, אין מניעה ואיסור להתכבד מאותו חבר.

מקורות.

בשו"ע (או"ח סי' שיח ס"א) כתב: המבשל בשבת, במזיד, אסור לו לעולם, ולאחרים מותר למוצאי שבת מיד. ובשוגג, אסור בו ביום גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד. וברמ"א שם הוסיף שלאו דוקא המבשל בשבת, אלא "או שעשה אחת משאר מלאכות". ומקורו מדברי הטור.

אלא דעי' בביאור הלכה (שם) שהביא מהחיי אדם (כלל ט) שכתב דדוקא בדבר שנעשה מעשה בגוף הדבר שנשתנה מכמות שהיה כמבשל וכיו"ב, אבל המוציא מרשות לרשות שלא נשתנה הדבר מכמות שהיה, אם בשוגג, מותר אפילו לו ואפילו בו ביום. ואם במזיד, אסור אפילו לאחרים עד מוצ"ש מיד, ומ"מ יש להחמיר בכל איסורי תורה כמו מבשל עכ"ל. וכתב הבה"ל, דלדעת השו"ע דפסק כר"י דבשוגג מותר ליהנות במוצ"ש, זהו בכל מלאכות, דמנכר הקנס שקנסו חז"ל שלא ליהנות בו ביום עד מוצ"ש, אבל בנוטע בשבת וה"ה בזורע דבלא"ה אין יכול ליהנות לאלתר, שוגג שוה למזיד דבשניהם צריך לעקור הנטיעה כן איתא בהדיא בגיטין נ"ד ע"ב בדעת ר' יהודה ע"ש. ע"כ.

מעתה, גם בשאלה דידן, מאחר ובעצם האוכל הסגור, לא נעשה שום איסור, א"כ מדינא מותר אפי' לו ואפי' בו ביום. אלא שיש להחמיר.

והנה מו"ז זצ"ל בספרו חזון עובדיה (שבת ח"ד עמ' תכז), כתב לדון באופן שישנו רכב המביא ביום השבת לבסיס, אוכל חם שבושל כל צרכו מערב שבת, אם מותר לאכלו בשבת. וכתב לצרף כמה צירופים להקל: א. מאחר ובגוף הדבר לא נעשה איסור. ב.  מאחר ולא ברור שההסעה נעשית במזיד, בכוונה לחלל שבת, שאין אדם חוטא ולא לו, אלא שקרוב הדבר לומר שחשב שבתנאים אלו הוא כמו הצורך לפקוח נפש, כיון שהיא שעת מלחמה כנגד אויבי ישראל, ואומר מותר שוגג הוא. ג. הואיל ויש קצת מצות "וקראת לשבת עונג" לאכול תבשיל בשבת. ד. הואיל וכל האיסור ליהנות ממעשה שבת אינו אלא משום קנס דרבנן, כמבואר בפוסקים, יש לסמוך על הסברות הנ"ל, שלא לאסור את התבשיל באכילה. אלא שסיים דראוי להודיע לרבנות הצבאית שעליהם לדאוג שלא יבואו לעשות כן באופן תמידי, אלא ידאגו שמער"ש יכינו את כל הצורך לחיילים שבשדות, לבל יצטרכו לחלל שבת עבורם.

אלא שבשאלתנו נראה שודאי יש כאן מזיד גמור, שכן ההורים שבאים אינם חושבים שיש כאן פקוח נפש, וקשה להקל בכה"ג, בפרט שאין בזה הכרח.

ומ"מ במוצאי שבת אין מניעה ואיסור, מאחר ודוקא לזה שעשה את האיסור אסור בשבת משום קנס, אך לאחרים כתב בשו"ע שאין איסור.

הגב על הנושא

לתחילת הדף