אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » הסתכלות בשער אמו ואחותו

הסתכלות בשער אמו ואחותו

שאלה:
האם מותר לאח גדול להסתכל על שער של אחותו הנשואה? וכן האם מותר לבן גדול להסתכל על שער אמו?

תשובה: 

שאלה זו לא מצינו שדנו הפוסקים. אולם, עי' בשו"ע (או"ח סי' עה ס"ב) שכתב: שער של אשה שדרכה לכסותו, אסור לקרות כנגדו. ע"כ. והוסיף ע"ז הרמ"א: הגה: אפי' אשתו. ע"כ. ועי' במשנה ברורה שם (ס"ק י) שכתב דאפי' אם אין דרכה לכסותו רק בשוק ולא בבית ובחצר, מ"מ בכלל ערוה היא לכו"ע אפי' בבית, ואסור שם לקרות נגדה, אם נתגלה קצת מהן. ע"כ. הרי מבואר מדברי הרמ"א והמשנ"ב דאף שער אשתו בכלל ערוה הוא. ועי' בכף החיים (שם ס"ק טו) שכתב דנראה שגם דעת מרן השו"ע ס"ל כהרמ"א. ודלא כמ"ש בשיורי כנה"ג (הגה"ט ב).

ולפי"ז כל שכן שיש לאסור הסתכלות בשער אחותו ואמו, שכן בכלל ערוה הוא. וכן ראיתי שהעלה בשו"ת משנה הלכות (ח"י סי' כה) וז"ל: ולכן פשוט דאין נפ"מ בין אחותו או אשה אחרת דמאחר דשער אשה שדרכה להיות מכוסה יש לה דין ערוה, א"כ כשמגלות אותן, הו"ל מסתכל בערוה. ולכן נמי אין נפ"מ אם הוא אביה ג"כ דמ"ש בתו מאשה אחרת כיון דשער באשה הו"ל ערוה אין נפ"מ בזה. עכ"ל.

אמנם באמת יש מקום לחלק דדוקא לענין הא דאסור לקרות ק"ש כנגדה, י"ל דחשיב כערוה בין באשתו ובין באחותו ואמו, משא"כ בהסתכלות סתם שלא בזמן קריאת דבר שבקדושה, י"ל דשרי. וכן ראיתי בספר אום אני חומה להרה"ג ר' מרדכי גרוס שליט"א (קו' להבין שמועות אות קלב, עמ' קנב) שכתב דבעלמא שרי הסתכלות בשערם של אמו ואחותו הנשואה, [אלא שבמוסגר כתב דדבר זה לא ברירא], ודוקא במקום אמירת דברים שבקדושה, אסירא. ע"ש.

ומ"מ לענין דינא ודאי שיש מקום להחמיר בזה, שהרי כמה החמיר הזה"ק שאפי' קורות ביתה לא יראו את שערה, וכ"ש אינשי אחריני, אפי' אם הם קרוביה. אך באופן שבמציאות לא אפשר, יש מקום להקל, שכן לא מצינו דברים מפורשים לאסור בדברי הפוסקים.

הגב על הנושא

לתחילת הדף