אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » השאלה לאחר כלים ששאל מגמ"ח

השאלה לאחר כלים ששאל מגמ"ח

שאלה :

השואל כלים מגמ"ח ע"מ לערוך בו שמחה האם רשאי להשאילו לאחר .

תשובה :

באופן כללי אין השואל רשאי להשאיל אך אם מדובר בגמ"ח שמשאיל לכל מבקש בין אם הוא מכיר אותו ובין אם לא אזי רשאי להשאילו לאחר.

מקורות :

נפסק בשו"ע חו"מ סימן שמב סעי' א' אין השואל רשאי להשאיל לאחר. וכתב הסמ"ע ס"ק א' ואפילו לאתו דבר שנשאל לו . אך כפי המבואר בשו"ת הרשב"א ח"א סימן אלף קמה דין זה אינו שווה בכל החפצים, והרשב"א כתב להתיר בשוכר בית מחברו שרשאי הוא להשכירו לאחר, ולא נאמר האיסור אלא במטלטלין, שאין דרכן של בני אדם להשאילם משום שחושש שמא יבריחם, אבל מטלטלין שאין דרכן להבריח מותר . אך הרשב"א מדגיש שהיתר זה נאמר בכלים שעשוין הבעלים להשאיל ולהרוויח מהם . ראיית הרשב"א לחילוק זה הינה מתוך הסוגיה בב"מ עט ע"ב השוכר את הספינה ופרקה בחצי הדרך, וכפי שעולה מפי' התוס' בסוגיה, השוכר רשאי למכור את הסחורה שהוא מוביל לאדם אחר ונמצא שהספינה משמשת לאדם אחר ואין חילוק בזה בין שוכר לשואל . והנה ונחלקו הפוסקים בפירוש דברי הרשב"א המחנה אפרים שכירות יט כתב שעיקר התנאי אליבא דהרשב"א הוא שיהיו כלים העומדים להרוויח, אשר משום כך אין הבעלים חושש עליהם שהרי אם ישברו הרי השואל יתחייב בדמיו . אך דעת הערך שי שאין היתר אלא בדבר שאין עשוי להבריח וזהו עיקר התנאי כדי להתיר לאחרים . ובשני שיטות אלו תליה ראיית הרשב"א מספינה, האם ספינה רשאי להשכירה לאחר משום שאינה יכולה לברוח? או משום שעשויה לשכר ? . וכפי שמשמע מדברי הרמ"א שם   נראה שדעתו כדעת הערך שי שהרי כתב וז"ל  ומהו בדבר שאי אפשר להבריח ולכפור בו כגון ספינה מותר להשאיל הרי שעיקר הדגש הוא היכולת להבריח .

אך כל זה מדובר במשאיל פרטי אך  גמ"ח המיועד להשאלה שונה דינו ממשאיל פרטי. כפי שכתב בפתחי חושן שאלה פ"ט הערה כח שמסתבר שגמ"ח המשאיל לכל מי שפונה ומבקש בין אם הוא מכיר אותו ובין אם לא, רשאי השואל להשאיל לאחרים וכדין המפקיד אצל מי שרגיל להפקיד אצלו שיכול להפקיד בידו כמבואר בשו"ע סי' רצ"א סעי' כו

ו

הגב על הנושא

לתחילת הדף