אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » זכות התורם כסף למוסד להביע דעה

זכות התורם כסף למוסד להביע דעה

שאלה:

האם כשנוצר ויכוח במוסד או בבית כנסת, יש לתורמים זכות להביע דעה בנושא השנוי במחלוקת?

תשובה:

אין סמכות לתורמים להביע דעה. לאחר שהתקבלה תרומתם הכסף שייך למוסד, ורק בעלי המוסד יכולים להחליט בנושאים השונים.

הרחבת הדברים:

כתב הרמב"ם (מתנות עניים פ"ח הלכה ו'): "מי שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אסור לשנותה, ואם לדבר מצוה מותר לשנותה, אע"פ שלא נשתקע שם בעליה מעליה אלא אומרים זו המנורה או נר של פלוני, ואם נשתקע שם הבעלים מעליה מותר לשנותה אפילו לדבר הרשות". וכך פסק בשו"ע (יו"ד סי' רנט סעי' ג'): "ישראל שהתנדב נר או מנורה לבה"כ, אם נשתקע שם בעליה מעליה שאינה נקראת על שמו, יכולים הצבור לשנותה אפילו לדבר הרשות". והוסיף הרמ"א: "אפילו אם גם המתנדב מוחה". וממשיך המחבר: "ואם לא נשתקע שם בעליה מעליה, אין יכולים לשנותו לדבר הרשות, אבל לדבר מצוה יכולים לשנותו. וכתב הרמ"א: "וכל זמן ששם בעלים חקוק על הכלים שנתן, לא נשתקע שם בעליה".

וראה שם ברמ"א סעי' ב' שכתב: "וכל זה במקום שאין מנהג ידוע בעיר, אבל במקום שנוהגים שהגבאי או בני העיר משנים לכל מה שירצו, או אפילו במקום שנוהגים שאדם משים איזה דבר בבית הכנסת, כגון ספר תורה או כלי כסף וכדומה, וכשירצה חוזר ולוקחו, וכשיורד מנכסיו מוכרו לאחרים, ח הולכים אחר המנהג. דכל מקדיש אדעתא דמנהג הוא מקדיש, ולב ב"ד מתנה על זה, ובלבד שיהיה מנהג קבוע. ומ"מ אם התנה המקדיש בפירוש שלא ישנו הקדשו ולא יהא כח בזה, פשיטא שאסור לשנותו".

נמצא, שכל המקדיש או התורם זה על דעת בעלי המקום. ומאחר שהמנהג היום שבעלי המוסד או הגבאים יכולים לשנות לפי הענין, על דעת זה תרמו התורמים, וממילא אין להם זכות הבעת דעה בענין.

הגב על הנושא

לתחילת הדף