אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » חברותא עם מתגיירת

חברותא עם מתגיירת

שאלה:

האם יש צורך לתת חברותא ללימודי יהדות לבחורה גויה הנמצאת בתהליך גיור בבית דין רבני?

תשובה:

מותר לקבוע חברותא ללמוד עם מי שמעוניין ברצינות להתגייר, כשהלימוד מהווה חלק מתהליך הגיור.

נימוקים:

באופן כללי אין ללמד תורה לנכרים. המקור לכך הוא דברי הגמרא במסכת סנהדרין (נט, א): "ואמר רבי יוחנן: נכרי שעוסק בתורה חייב מיתה, שנאמר (דברים ל"ג) תורה צוה לנו משה מורשה – לנו מורשה ולא להם". הגמרא ממשיכה לבאר שמצד שני, אם גוי עוסק בהלכות הנוגעות אליו – ז' מצוות בני נוח – אזי "אפילו נכרי ועוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול!".

על דרך זו נאמר במסכת חגיגה (יג, א): "ואמר רבי אמי: אין מוסרין דברי תורה לנכרי, שנאמר (תהלים קמ"ז) לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום".

אולם, בנוגע לגוי המבקש להתגייר, אנו מוצאים במהרש"א (שבת לא, א) שהקשה על הלל הזקן שלימד תורה לגוי, ואלו דבריו: "ואין להקשות דא"כ היאך למדו תורה קודם שנתגייר, הא אמרינן בפרק ארבע מיתות דעובד כוכבים הלומד תורה חייב מיתה, די"ל דהכא כיון שבא לגייר שרי ללמוד תורה".

כלומר, גוי שבא להתגייר אין שום איסור ללמדו תורה.

מנגד, בשו"ת רבי עקיבא איגר (מהדו"ק, סימן מא) חלק על דברי המהרש"א, ואסר ללמוד עם גר קודם גיורו אם אינו 'מתגייר במקומו'.

אבל בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ג, סי' צ) כתב לבאר את דבריו: "וצריך לומר בכוונת רעק"א שמה שמותר וגם מחוייבין ללמדם הוא דוקא כשהגרות יהיה כאן, דכיון דהוא מכין עצמו להגרות הוא מצורכי הגרות, שזה מותר בפשיטות גם לרעק"א, ובודאי אין לדקדק לצמצם לומר רק מה שמוכרח לידע תיכף".

מכאן למדנו שגם לפי שיטת רבי עקיבא איגר המחמירה, אין כל חשש ללמד תורה לגוי המכין עצמו לגיור, כל שהלימוד נחוץ ומצטרף לתהליך הגיור.

לכן, מותר לקבוע חברותא ללמוד עם מי שמעוניין ברצינות להתגייר, כשהלימוד מהווה חלק מתהליך הגיור.

הגב על הנושא

לתחילת הדף