אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » אישות ומעמד אישי » חיתון זוג שגר ביחד

חיתון זוג שגר ביחד

שאלה:

זוג סטודנטים שגרו תקופה ארוכה יחד, ורוצים להתחתן האם יש מניעה מלחתן אותם?

תשובה:

אין להמנע מלערוך חופה לזוג שגר יחד.

נימוקים:

מצב זה של מגורים יחד לפני החתונה קיים לצערנו בכל מקום בעולם ומעולם לא שמענו שיעכבו משום כך נישואין, וכשאין מניעה הלכתית לעכב נישואין מסיבה זו, אין כל סיבה לעכב שהרי ממילא זה לא יובן ע"י הזוגות בודאי יכול הדבר להביא לריחוקם.

כדאי להוסיף, כי נחלקו הפוסקים בגדר האיסור בנושא המגורים ביחד לפני הנישואין. וכפי שמובא בשולחן ערוך אבן העזר [סי' כו סעי' א'], לדעת הרמב"ם יש בזה איסור דאורייתא, ולדעת שאר הראשונים אין בזה איסור דאורייתא, ואפשר שגם איסור דרבנן אין בזה. (גם במקרה שהיא מיוחדת לו דעת כמה אחרונים שגם הרמב"ם מודה בזה שאין בזה איסור דאורייתא).

בכל אופן, משום חשש לאיסור נדה בודאי אסרו על כך. ראה בתשובת הרמב"ן לרבינו יונה (שו"ת המיוחסות סי' רפ"ד) לאחר שהאריך להוכיח כי במיוחדת אין איסור, סיים: "ואתה רבינו, ה' יחייך, במקומך תזהירם מן הפילגש, שאם ידעו ההיתר, יזנו ויפרצו ויבואו עליהן בנדותן".

ובכל אופן, גם אם הם עוברים על איסור דאורייתא, או אם כוונתך לשאול משום המנהג שלא להפגש קודם הנישואין משום חשש דם חימוד, בודאי שאין כל סיבה שלא לחתן אותם.

הגב על הנושא

לתחילת הדף