אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » אישות ומעמד אישי » חליצה למי שהניח זרע בבנק הזרע

חליצה למי שהניח זרע בבנק הזרע

שאלה:

מי שמת ללא בנים ולאחר מותו השתמשו בזרעו שהניח בחייו, ונולד ממנו בן. האם חייבת אשתו בחליצה.

תשובה:

הדבר הוא ספק ומחלוקת בין הפוסקים, ומספק אין מקום להתירה ללא חליצה.

מקורות:

עיין שו"ת נודע ביהודה (קמא, אבה"ע סט) שהקשה מדוע אשה צריכה להמתין עד שתתיבם ג' חודשים מיום מות בעלה כדי לראות שהיא עדיין לא מעוברת, הרי עפ"י דברי התוס' (יבמות לז,א) אפשר שהזרע נקלט רק לאחר ג' ימים א"כ הרי היא צריכה להמתין 3 חודשים ועוד 3 ימים, כדי לא לעבור על איסור אשת אח שלא במקום מצוה. ולכן חידש הנודע ביהודה: דבלשון הפסוק "כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו וגו" חידשה התורה כי הכל תלוי בשעת המוות, אם באותה שעה עדיין אין לו בן, ואשתו עדיין אינה בהריון, גם אם יהיה לו בן אח"כ, צריכה אשתו יבום משום שבשעת המוות "ובן אין לו".

ומכאן הוכיח במנחת שלמה (ח"ג סי' צח אות ה') שאם יהיה לבעל שמת זרע מוקפא שיפרו אותו לאחר מותו אע"פ שהילד יחשב לבנו של המת, בכל זאת אשתו צריכה חליצה, כיון שבשעת המות לא היה לו ולד וזה הרגע שמחייב חליצה.

אמנם יש אחרונים שתמהו על דברי הנוב"י (שו"ת שואל ומשיב קמא, ח"ג סוף סי' קמט, ושו"ת מחנה חיים ח"ד סי' מז ד"ה ואל), ולדעתם כל ענין מצוות יבום הוא להקים זרע לאחיו, והרי באופן הנ"ל יש זרע לאחיו, ויש לו בן, האיך יהיה שייך מצוות יבום.

מאידך בשו"ת הר צבי אבה"ע (סי' ח') ראיתי סברא נוספת שכתב עפ"י הגמרא ביבמות (י"ז ע"ב וכ"ד ע"א) כי דין יבום תלוי בדין ירושת האח, שהרי חלק ממצות יבום הוא שהמיבם יורש את אחיו המת, ומאחר שבמקרה כזה היורש כמובן הוא הבן שיוולד אח"כ, א"כ אין כאן מצות יבום. וראה עוד בספר דברי יוסף (הגר"י כהן זצ"ל אב"ד ירושלים, אבה"ע סי' א').

וגם לדבריהם יש מקום לחלק ולומר כי רק במקום שאין כל חסרון מעשה שייך לומר איגלאי למפרע שיש זרע לאחיו, אבל במקום שיש חסרון מעשה, ומיד כשמת אין כל סיבה שיהיה זרע לאחיו, ולכן מיד כשמת אשתו נעשית לזקוקה ליבום, האיך נבוא עם פעולה אח"כ להפקיע חיוב זה. (סברא זו כתב גם בהר צבי שם). וצ"ע בזה. אבל עכ"פ מאחר שיש בזה מחלוקת, אין לנו אפשרות להתיר לאשה כזו איסור דאורייתא.

נקודה נוספת יש להעיר, כי גם אם יש מחלוקת בענין זה, מ"מ הרי בשעה שמת לא הניח ילדים אחריו וגם אשתו לא היתה בהריון א"כ היא התחייבה בחליצה, וספק אינו יכול להוציאה מחזקתה לאחר שהיא כבר בחזקת זקוקה ליבום.

הגב על הנושא

לתחילת הדף