אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » חצי שיעור לפיקוח נפש וחצי שיעור באיסור האם מצטרפים

חצי שיעור לפיקוח נפש וחצי שיעור באיסור האם מצטרפים

כבוד הרה"ג ר' יצחק שלמה בלוי שליט"א

רב שלום עד בלי ירח.

מכתבו היקר קבלתי לנכון ונהניתי מדבריו היקרים.

העיר כב"ת על מה שתמהתי בדברי הביאור הלכה בסימן תרי"ח דמי שצריך לאכול פחות משיעור ביוה"כ לפקח נפשו ואכל שיעור שלם חייב כרת, ותמהתי דכיון שמחצית השיעור אוכל הוא כדי לפקח נפשו, איך יתחייב כרת על פחות משיעור של אכילת איסור, (עיין לעיל סימן א').

וכתב כבו' בשם אביו הגאון מוהרי"מ שליט"א רב העיר אשקלון, דשאני אכילת חצי שעור בפני עצמו מאכילת חצי משיעור שלם ואף שהותר לו לאכול חצי שיעור לפקח נפשו לא הותר לו לאכול שיעור שלם. והוכיח כדבריו, דהלא לר"ל חצי שיעור מותר מה"ת ואעפ"כ בשיעור שלם חייב כרת וגם החצי שיעור אסור מהתורה, וע"כ דהאוכל שיעור שלם הוי הכל איסור. את"ד.

ואני על משמרתי אעמודה, דבאמת אין כל קושי להבין דההיתר (חצ"ש לר"ל) נהפך לאיסור בהשלמת השיעור, דכך הוא בכל שיעורי תורה. פחות ממ"ס אינו מטהר ואם השלימו מ' סאה כל המים מטהרים דכך גדר שיעורי תורה, וז"פ. אבל ברור לענ"ד דמצוה (חצ"ש בפק"נ) אינה נהפכת לחטא בהשלמת השיעור, דמ"מ לא אכל אלא חצי שיעור באיסור, ולגמרי אין מתיישב על הלב דהאוכל חצי שיעור בחיוב גמור משום פקו"נ חייב עליו כשהשלים שיעור כותבת, דהלא אי אפשר דחצי הזית הנצרך לפקח את הנפש מצוה וחיוב הוא וגם חטא ועוון, ודבר זה פשוט בעיני כ"כ עד שקשה לי לראות צד לנטות ממנו.

בתודה ובברכה

ובדרישת שלום כבו"ת אביו הגאון שליט"א

אשר וייס

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף