אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דיני יום יום » טלית קטן הצמודה לגוף

טלית קטן הצמודה לגוף

שאלה:

האם יש למחות במי שלובש בגד הציצית שקוראים "ניצית" על הגוף שלו בלי הפסקת בגד פנימי (גופיע) משום שיש זוהמה על הגוף או האם מותר ואין חוששין לזוהמה?

תשובה:

יש מלעלה גדולה ללבוש את הטלית קטן תחת בגדיו, מעל לבגד הסמוך לגוף ממש, שכן הוא מיועד לזיעה ואינו בגד של כבוד, וכן יש לנהוג למעשה, מ"מ אין למחות במי שלובש את הבגד הציצית על בשרו ממש, שכן יש לו על מי לסמוך,

מקורות והרחבת הדברים:

א.      הנה בשו"ע סימן ח' סעיף י"א כתב, שעיקר מצות טלית קטן ללובשו על בגדיו כדי שתמיד יראהו ויזכור המצוות.

מקור דין זה הוא מדברי הטור בסימך כ"ד, דכתב דעיקר מצותה על זכירת המצוות ובכל שעה ובכל רגע צריך שיזכור, נראה שעיקר מצות טלית קטן ללבשו מלמעלה כדי שתמיד יראהו ויזכור המצות, וכך כתב נ"י בשם היטב"א כ"כ הב"י, וכן פסק לקמן בסימן כ"ד סעיף א' בזה"ל ונכון ללובשו על המלבושים עי"ש, וכבר עמד ביפה ללב סי' ח' אות כ"א וסי' כ"ד אות ד', דמכאן משמע שכ"ה מדינא, ומלקמן שכתב ונכון משמע שאין זה מן הדין אלא ממדת חסידות עי"ש.

ברם רבינו האר"י זיע"א כתב בשער הכונות דרוש ו' מהציצית וז"ל הטלית קטן היה לובשו למטה משאר מלבושיו ע"ג חלוקו שלא כאותם המתיהרים ללבשו על כל בגדיו וטעות גדול הוא בידם הפך האמת, עי"ש ובפע"ח שער הציצית פ"א, וכ"כ המג"א ס"ק י"ג, וז"ל, ובכתבים דטלית קטן דוקא תחת בגדיו ע"ש, וברכ"י אות ז' וש"צ חס"ל וכה"ח אות מ"ג, ומשנה ברורה ס"ק כ"ה,

ב.      עיין בשו"ת שיח יצחק סי' ח' שהאריך מכמה מקומות שאין הכתונת הסמוכה לגוף נקראת בגד, מה גם שיש בו זילותא כשלובשו על הגוף ממש, שכן אותו טלית קטן יקבל את כל זיעת הגוף, ואינו בכלל מה שאמרו חז"ל (שבת קלג, ב) זה אלי, ואנוהו, התנאה לפניו במצות, … ציצית נאה, ומסיים שיוצא להלכה שאין רשאים ללבוש ט"ק על הגוף ערום, עיי"ש.

ג.       ועיין בספר תכלת וארגמן על מסכת ציצית (מאת הגר"ח קניבסקי שליט"א אות ה') דאיתא בברייתא מסכת ציצית "אפיקרסין פטורה ורבי עקיבא אומר חייבת" ונחלקו ראשונים בביאור אפיקרסין, רש"י (ברכות כד, ב ומועד קטן כב, ב) פירש סודר שבראשו ושני ראשין תלויין בפניו, הערוך (ערך אפיקריסין) פירש "לבוש התחתון והוא פתוח בכתפיו וכשלובשו קושרו", ובב"י (י) הביא מחלוקת הראשונים דהעיטור מפרש דדוקא כשאין מכסה ראשו ורובו.

וארחות חיים וכפתור ופרח מפ' אפי' מתכסה ראשו ורובו לפי שאין עשוי אלא לכסוי הראש ולא לכסוי הגוף, אולם הרא"ש (מועד קטן פרק ג' מג)  כתב דאפיקרסין פטור מקריעה משום שאינו עשוי אלא לקבל הזיעה,  וכתב שם הגר"ח קניבסקי שליט"א (ארגמן ד"ה אפיקרסין) "ולפ"ז נכון להזהר שלא ללבוש הטלית קטן סמוך לבשרו ממש דלא ליהוי כבגד התחתון שעשוי לזיעה דפטור מציצית וצ"ע עיי"ש,

והנ"מ בין שני הטעמים ולפי טעם א' הלובש טלית קטן על בשר הגוף ממש מקיים מצות ציצית יכול גם לברך, אבל לפי טעם שני לכאורה אסור לברך, אבל אפרש דלמעשה יש לחלק בין סתם בגד זיעה לטלית קטן שלובשה על בשר גופו ממש מאחר ועצם צורת טלית קטן שעשוי במיוחד לקיים מצות ציצית מוכיח שאינו לובשו כדי שיהא לו בגד לקבל הזיעה, אלא כיון שאינו יכול לסבול החום, לובש רק טלית קטן וחולצה, ועיקר סיבת לבישת ט"ק הוא משום מצות ציצית ועינינו רואות אצל העכו"ם כשהחום גדול אינם לובשים אלא חולצה וכדומה ולא שום בגד זיעה אחר, וא"כ כהיום אפשר דאפילו לטעם השני אם לובש הט"ק על בשר גופו ממש יכול לברך, ועוד הרי נחלקו הראשונים בפירוש "אפיקרסיך" וכנ"ל, ואפשר דלא כ"ע מודו דבגד זיעה פטור מציצית.

אבל פשוט דלכתחילה אין ללבוש ט"ק על בשר הגוף ממש כמ"ש בשם האריז"ל.

ד.      כתב בדרכי חיים ושלום (מנהגי הרה"ק ממונקאטש) (מצות ציצית אות לט) הטלית קטן שלו הי' של צמר ארוך ורוחב הרבה  ולבשו על הכתונת. וושם בהערה כתב, עיין במדרש פנחס להה"ק מקאריץ זי"ע בח"ב אות ד' כי הנער עד בן י"ג שנה יש לו ללבוש המלבוש של  ציצית על כל בגדיו כמו שקורין לאב סירדי"ק גדול (גופיה) כי לדעת הפוסקים יש ללבוש ציצית על בגדיו ולדעת המקובלים יש ללבוש תחת בגדיו בפנים, והטעם כי זה מצד חיצונית התורה וזה מצד פנימיות התורה ובחי' נגלה שבתורה הוא מבחי' שית סטרין והוא מבחי' סוד נער כידוע, וע"כ יש לנער ללבוש על בגדיו עכ"ד.

וכתב בארחות רבינו (ח"א עמ' י"ח) מו"ר (הקהלות יעקב) לובש טלית קטן …  מעל כותנתו וכן נהג מרן החזו"א זצוק"ל עי' סי' ט' סע' א' ומע"ר סי' י"ז. וכ"כ בדינים והנהגות לחזו"א פ"ב אות י"ג.

והגר"ח קנייבסקי השיב לשואל (עלי שיח או"ח אות י"ז), האם מותר ללבוש ט"ק על הגוף עצמו? תשובה: יש נזהרין.

ועיין בספר שבט מיהודה עה"ת (להג"ר יהודה גרינוואלד) פרשת כי תצא שמביא סמך למנהג העולם שלא ללבוש טלית קטן על הגוף ממש, אע"פ שלא כתוב בשו"ע דבר מזה, מ"מ ע"פ דברי רש"י דברים כ"ב ח', שכתב, 'אם קיימת מצות שלוח הקן סופך לבנות בית חדש ותקיים מצות מעקה, שמצוה גוררת מצוה, ותגיע לכרם ושדה ולבגדים נאים. לכך נסמכו פרשיות הללו' שמשמע שציצית הוא בגד חשוב, ואינו הבגד שלובשים על הגוף לזיעה, שאינו נקרא כסות אלא שמלה ופטור מציצית, עיי"ש.

ה.      אכן הגרש"ז אויערבאך  (הליכות שלמה – תפילה ציצית פ"ג אות י"א), ס"ל, שמותר ללבוש טלית קטן על בשרו ולא חשיב ביזוי מצוה, שהרי לובשו כדרך שלובש שאר בגדים, עיי"ש. וכן כתב בשו"ת רבבות אפרים ח"ד סי' ט"ו, דלכתחילה יש ללובשה על הגופיה אך ביום חם מותר ללובשה על הגוף, … אבל יש הסוברים דאין ללבוש את הציצית על הגוף ממש, … שבמקרה זה הציצית נחשבת כבגד זיעה ויש בכך בזיון לציצית ומביא בשם הרה"ג ר' בנימין זילבער שליט"א שמותר ללבוש ציצית על הגוף ממש וכו' אבל ללבוש בדרך עראי אין חשש בדבר עכ"ל ובימים חמים אולי זה כדרך עראי ויהיה מותר, עיי"ש, ועיין ברבבות אפרים סוף ח"ה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף