אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » טעימה מיין בקידוש

טעימה מיין בקידוש

שאלה:

האם יש חובה לכל הסועדים בסעודת שבת לטעום מיין הקידוש?

תשובה:

בין בקידוש של ליל שבת ובין בקידוש של יום שבת בבוקר אין חובה לשאר המסובין לטעום מיין הקידוש, אבל מצוה מן המובחר שיטעמו.

מקורות:

השולחן ערוך באו"ח סימן רעא' סעי' יד' פסק שמצוה מן המובחר שיטעמו כולם מיין הקידוש, אך מעיקר הדין אין בכך צורך.

ונחלקו הפוסקים האם גם בקידוש של יום נאמרה הלכה זו או רק בקידוש של לילה. והיינו משום שבקידוש של יום שאינו אלא ברכת בורא פרי הגפן יש מקום לומר שיש לקידוש זה דין ברכת הנהנין ואי אפשר לצאת ידי חובה מאחר אם אינו טועם. שיטת הגרי"ז מבריסק שהובאה בתשובות והנהגות ח"א סי' רסד' שחובה על כל השומעים את הקידוש בבוקר לטעום מעט מהיין, אבל רוב ככל הפוסקים חלקו עליו ולדבריהם גם בקידוש של בוקר הטעימה למסובין אינה חובה אלא רק הידור וחיבוב מצוה כפשט דברי השו"ע שלא חילק בזה, וכן דעת החזון עובדיה שבת ב' עמ' קסה'. ובספר בתשובות והנהגות שם כתב שהגר"ח לא קיבל חילוק זה, ועיין מנחת אשר למורינו הגאב"ד פסחים סי' פו' שהאריך לבאר מאי שנא ברכת נהנין של קידוש משאר ברכת הנהנין וכן העיד בספר שמירת שבת כהילכתה בפ"נ סעי' ט' בשם הגרשז"א שרוב הציבור נוהגים להקל בזה

הגב על הנושא

לתחילת הדף