אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » הבית היהודי » יחוד עם ילדים מאומצים

יחוד עם ילדים מאומצים

שאלה:

מה דין יחוד עם ילדים מאומצים?

תשובה:

שיטת רוב הפוסקים להחמיר ולאסור יחוד אף אם ילדים מאומצים, אומנם אם אפשר לדאוג שבאופן קבוע יהיה מפתח לכמה מבני הבית, ומידי פעם אכן יכנסו בלי הודעה מראש יש להקל שהרי זה כפתח פתוח לרשות הרבים.

מקורות והרחבת הדברים:

הלבוש [אבן העזר סי' כב סעי' א] כתב שהטעם שאין איסור יחוד לאדם עם בנו ובתו זה משום "שאין דרכה לבוא עימו בהרגל עבירה", ועל סמך דבריו כתב הציץ אליעזר (ח"ו סי' כא קונטרס בדיני יחוד, ח"ז סי' מד, מה) כי אין איסור יחוד עם בן או בת מאומצים שהרי הם נוהגים עימו כאב ואם, ואין דרכם לבוא עמו בהרגל עבירה.

אולם כל גדולי הפוסקים חלקו עליו, ראה שם מה שהשיג עליו הגרא"י אונטרמן, וכן הגר"י אהרנברג (דבר יהושע) שם בסי' מה. ועי' גם בשו"ת דברי יציב אבה"ע סי' מו שכתב תשובה לגרא"י ולדנברג להשיג על זה, ודעת כולם כי אין לדמות בין דברי הלבוש בילדיו לילדים מאומצים.

עוד הדגישו הפוסקים, כי לא יתכן לומר שזה הטעם של יחוד ואם נמצא שטעם זה לא שייך לא יהיה דיני יחוד, ראה בשו"ת מנחת יצחק (ח"ו סי' קמ) שתקף היתר זה בחריפות: "והנה על דברי הלבוש הנ"ל ברצונם לבנות יסודם, לומר דבהיות שנתגדלו ביחסי הוריהם נשרש בלבותם שלא לבוא לידי הרגל עבירה, ותמה אני לבנות יסוד להתיר במה שלא מצינו מדברי רו"א שישמיענו הדין במציאות כזה, שכבר היה בעולם לגדל יתומים מיום הולדם בביתם, לחוות דעתם שאין איסור יחוד למגדלם עמהם, רק מאיזה טעם שמובא בפוסקים לפרש מה שהתירה התורה, לומר שגם במציאות שאסרה התורה יש להתיר היכא דשייך אותו טעם שכתבו הפוסקים במציאות שהתירה התורה, דבודאי לא נתכוון הלבוש לקבוע הלכה להקל עפ"י אותו טעם".

נקודה נוספת מעניינת כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ו סי' קצו) שלא שייך לומר על זה גזירה שאין הציבור יכולים לעמוד בה: "באמת הדברים רחוקים, דודאי בעלמא דגוזרים הגזרה הם המחדשים, והצבור מוחזקים בלי גזרה ואנחנו הגוזרים באים להפריע להם, אז שייך גדר זה דאין גוזרין עליהם בדבר שאין יכולים לעמוד בו. אבל אמוץ ילדים אינו דבר טבעי ורגיל בצבור עד שאין בידינו להעמיד בזה הדת על תלו, ושלא בידינו הכח גזור שיהיה הדבר רחוק מאיסור יחוד, ואין זה שום סתירה לאמרם ז"ל כתובות נ"א ע"א דמגדל יתום ויתומה בתוך ביתו דזה גדר עושה צדקה בכל עת, ודלא כהרב המשיג".

וכן דעת האגרות משה (ח"ד סי' סד) שאין להקל בדיני יחוד במאומצים. רק ציין, כי בת עד גיל ח' או ט' ניתן להקהל ביחוד איתה.

ולגבי ההיתר כשיש מפתחות לבני הבית, עיין שו"ת דובב מישרים [ח"א סימן ה] ובשו"ת ארץ צבי [ח"ב עמוד שמב].

הגב על הנושא

לתחילת הדף