אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » מנהג הספרדים ב"זכר למחצית השקל"

מנהג הספרדים ב"זכר למחצית השקל"

שאלה:

מה מנהג הספרדים ב"זכר למחצית השקל"?

תשובה.

אף שמנהג זה לא נזכר בדברי מרן השלחן ערוך, מכל מקום כבר נהגו עדות ספרד כדברי הרמ"א לתת "זכר למחצית השקל" בתפילת המנחה של תענית אסתר. ושיעורו תשעה גרם כסף טהור. ובמידת האפשר מן הראוי ליתן מעות אלו לצדקה כולל שיעור המע"מ. אך בשנים שמחיר הכסף רב, מי שאין ביכלתו, רשאי ליתן את מחיר הכסף ללא מע"מ. ומי שגם זה קשה לו, די שיתן מטבע של חצי שקל.

מקורות.

בהלכות מתנות לאביונים (או"ח סימן תרצד ס"א), כתב הרמ"א בזה"ל: י"א שיש ליתן קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, זכר למחצית השקל שהיו נותנין באדר; ומאחר ששלשה פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש ליתן ג' (מרדכי ריש פ"ק דיומא); ויש ליתנו בליל פורים קודם שמתפללים מנחה (מהרי"ל), וכן נוהגין בכל מדינות אלו, ויש ליתן ג' חצאים גדולים במדינות אלו, כי אין מטבע ששם מחצית עליה מלבד זו; ובמדינות אוישטריי"ך יתנו ג' חצי וויינ"ר, שנקראו ג"כ מחצית, וכן לכל מדינה ומדינה; ואין חייב ליתנו רק מי שהוא מבן עשרים ולמעלה, ויש אומרים שנותנים מחצית השקל לצדקה מלבד ג' מחצית אלו, ואין נוהגין כן. ע"כ.

הרי שהביא הרמ"א מנהג "זכר למחצית השקל", ליתן ג' חצאי מטבעות. אולם מרן בשולחנו הטהור לא הביא דין זה כלל, ולכאורה הוא כשיטתו של הרמב"ם שכתב (פ"א משקלים ה"ו) שמצות מחצית השקל היתה נוהגת בזמן שהיה בית המקדש קיים. ע"ש. והיינו שרק בזמן הבית היה נוהג מצוה זו.

ובאמת ראיתי בקובץ ארץ זבת חלב עדות מפי הרב יצחק טוויל כי בימיו לא היה זכר למחצית השקל בארם צובא.

אולם כבר נתפשט אף אצל הספרדים המנהג כדברי הרמ"א ליתן זכר למחצית השקל, וכמ"ש בנתיבי עם (סי' תרצד) "ונזהרים לתת זכר למחצית השקל שווי של 10 גר' כסף מזוקק לפי ערך הכסף וכו', ומי שאין לו היכולת לזה, הגובה נותן בידו במתנה חצי מגידי (שיש בו 3 דרהם) והוא מחזירו לו בצירוף מה שביכלתו לתת. וכן נוהגים בבית אל. ע"כ. וכן הובא מנהג זה בספרי רבותינו גדולי הפוסקים. וראה בשו"ת מים חיים משאש (ח"ב סי' ק) שכתב בזה"ל: ואמנם דע אחי, כי מחצית השקל בזמן הזה אינו מן הדין, רק מנהג בעלמא זכר למחצית השקל של זמן המקדש שהיו קונים ממנו קרבנות ציבור, כמ"ש מור"ם באו"ח (סי' תרצד) יעו"ש, ומרן ז"ל לא הזכיר ענין מחצית השקל כלל. ע"כ.

אלא דמאחר וכבר נהגו בזה, אין לראות זאת כנדבה בעלמא, ומש"ה פסק מו"ז זצוק"ל (שו"ת יחו"ד ח"א סי' פז) שאין לשלם מעות אלו ממעשר כספים וכיו"ב, וכן א"א לקיים במעות אלו גם מצות מתנות לאביונים.

ולענין שיעור זכר למחצית השקל, עיין מ"ש בזה מו"ז מרן זצוק"ל בספרו חזון עובדיה (פורים עמ' קב) ששיעורו תשעה גר' כסף טהור שהוא שלשה דרהם. ובערב פורים תשע"א, כאשר מחיר הכסף בעולם היה יקר מאד ושיעור זכר למחצית השקל הגיע לסכום של למעלה מ40 ₪ לפני מסים,  שאלנו את פי מו"ז זצוק"ל והורה שדי ליתן את שיעור הכסף כמו שהוא ללא מסים.

וראה עוד בחזון עובדיה שם (עמ' קד) דמי שמצבו הכלכלי קשה, די שיתן מטבע של חצי שקל, וכמ"ש מטה יהודה (עייאש, סי' תרצד), ושכן דעת הגר"א ועוד, ע"ש.

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף