אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » כשרות » משחת שינים עם מרכיבים חלבים

משחת שינים עם מרכיבים חלבים

שאלה:

ובמה ששאל במשחת שיניים חדשה שיש בה מרכיבים חלביים מה דינה לעניין שימוש בה אחר אכילת בשר.

תשובה:

מותר להשתמש במשחת שינים שיש בה מרכיבים חלביים, בתוך שש שעות לאכילת בשר, באופן שפולט ואינו בולע. 

נימוקים ומקורות:

יש לדון ב' עניינים, א. כיצד נחשב דבר מאכל שחלק מהמרכיבים במוצר הינם בשריים או חלביים, ב. מה דין דבר שנועד להכניסו לתוך הפה על דעת שלא לבלוע .

א. האיסור לאכול חלב וגבינה נפסק בשולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סי' פט, סעיף א, "אכל בשר, אפילו של חיה ועוף, לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות". ואיסור זה כולל גם דברים ותבשילים שיש בהם מעט חלב או התבשל בו חלב, כמו שכתב ביוסף אומץ אות קלח, וז"ל, בין תבשיל של בשר ותבשיל של גבינה, שאחריו כתב בתורת החטאת שצריך להמתין שיעור הנ"ל, ובמטה משה פליג עליה ונראין דבריו, ופשוט דבתבשיל של גבינה אחר בשר עצמו צריך להמתין.

אם אכן חלקם של מרכיבים אלו לא מורגשים בטעם וכ"ש אם הם פחות מאחד חלקי שישים אין המאכל נחשב לחלבי כלל, כמו שנתבאר בשולחן ערוך יורה דעה, הלכות בשר בחלב, סימן צו, סעיף א. צנון או סילקא שחתכם בסכין של בשר בן יומו, או שאינו מקונח, אסור לאכלם בחלב עד שיטול ממקום החתך כדי נטילת מקום, שהוא כעובי אצבע, או שיטעמנו ולא יהא בו טעם בשר, שאז מותר בהדחה.

וכתב שם בש"ך ס"ק ה', שלכתחילה לא יסמוך על טעימה, מאחר וזה מחלוקת ראשונים, עיי"ש.

ובכרתי ס"ק ג' כתב וז"ל, ומותר לכתחילה על סמך טעימה זו. פרי חדש (ס"ק ד') ודלא כהש"ך (ס"ק ה').

הרי לנו בפשטות דברי השו"ע שתבשיל מוגדר בשרי או חלבי ע"י טעם הבשר או החלב שנמצא בו,

ומפורש בש"ך יורה דעה סי' צח ס"ק ה, שבהתירא [היינו דבר שאינו איסור] סומכים לכתחילה על טעימה ועל פיו נקבע את המאכל יש בו בשר או לא, שכתב וז"ל, ואין נוהגין עכשיו לסמוך אעובד כוכבים כו', מדלא קאמר ואין נוהגין עכשיו לסמוך אטעימה וקאמר ואין נוהגין עכשיו לסמוך אעובד כוכבים משמע דוקא אעובד כוכבים הוא דלא סמכינן משום דעובד כוכבים הוא אבל אטעימת ישראל סמכינן במין בשאינו מינו דהתירא כגון תרומה שנפל לחולין דטעים לה כהן כדאי' בש"ס ופוסקים, ואף שאין תרומה נוהג בזמנינו מ"מ נ"מ לענין האומר קונם בשר ויין שאני טועם ונפל לתבשיל שאסור לו בנ"ט דסמכי' אטעימת ישראל וכדלקמן סימן רי"ז ס"ק כ"ו א"נ לענין טעימת בשר או חלב כמו גבי צנון וכה"ג וכמ"ש בסמוך וכ"פ הב"ח דבשא"מ דהיתירא יש לסמוך אישראל אפי' אינו אומן אפי' האידנא אפי' בנתערב גוף הדבר דודאי ישראל לא משקר וכן משמע לעיל ר"ס צ"ו צנון שחתכו בסכין של בשר וכמ"ש שם בס"ק ה' וכן משמע בתשובת הרב סימן נ"ד דקי"ט ע"ג ודלא כהעט"ז שכ' ועכשיו אין נוהגין לסמוך אטעימת כהן ועובד כוכבים עכ"ל ואזיל לטעמיה שגם בסימן צ"ו לא הזכיר טעימת צנון כלל והא ליתא אלא בישראל מהני לעולם טעימה וכמ"ש:

ב. הכנסת אוכל לפיו שלא על מנת לאכול,

לענין אכילת בשר ברור שלעיסה בלא בליעה נחשבת כאכילה, כמו שנפסק בשולחן ערוך יורה דעה הלכות בשר בחלב סי' פט, סעיף א, "אכל בשר, אפילו של חיה ועוף, לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות. ואפילו אם שהה כשיעור, אם יש בשר בין השינים, צריך להסירו. והלועס לתינוק, צריך להמתין".

ועיין פתחי תשובה שם ס"ק א, שש שעות, עיין ש"ך, אם לועס לתינוק תבשיל שיש בו שומן לכאורה לכל הפירושים אין צריך להמתין דמושך ליכא, כיון דלא אכל, ובין שינים ליכא, אלא דמ"מ כתב הפמ"ג דיש להחמיר להמתין שש שעות משום לא פלוג ולא לפרוץ גדר.

ובכל זאת מצינו שזהו דוקא בלעיסה אבל המכניס לפיו לטעימה בלבד בלא לעיסה אינו נחשב כמי שאכל, כמו שכתב בדרכי תשובה (סי' ס"ט ס"ק י') הביא מהגהות הגאון מהרש"ק ז"ל על הפרי מגדים, שכתב מיהו דוקא לועס אבל אם לא לעס כלל רק טעם בלשונו ופלט מיד, אין צריך להמתין לכו"ע, דאין בזה גדר וסייג כלל, ע"כ.

נמצא שלגבי הצורך בהמתנת שש שעות הטועם ופולט אינו צריך להמתין שש שעות, אכן האם הדבר הוא ג"כ, לגבי היתר טעימה ופליטה של מאכל חלב בתוך שש שעות לאכילת בשר,

בספר מרא דשמעתתא (שאלות ששאל הר' שלמה יודא הירש את הרמ"א פריינד זצ"ל) שאלתי, במי שאכל בשר, האם שרי לו לטעום בלשונו ולפלוט מתבשיל של גבינה, ואמר לי, כי תוך ו' שעות לא נקרא כ"כ אכילת איסור, ויש להקל.

וכן מפורש להיתר שטיפת פיו בחלב בתוך שש שעות לאכילת בשר בכתבי הדעת קדושים יו"ד סי' פ"ט, בזה"ל, להדיח ולשפשף פיו בחלב אחר אכילת בשר נראה דקיל שהרי מטעמת קיל לכמה מילי, וכנראה שלא גזרו להחמיר במטעמת דהו"ל גזירה לגזירה, וגם שנוהגים להחמיר במטעמת, שפשוף שאינו משום טעימה רק מעין רפואה גם באינו נחוץ כ"כ י"ל דקיל היטב, עכ"ל.

היוצא מדברינו הוא שמותר להשתמש במשחת שינים שיש בה מרכיבים חלביים, בתוך שש שעות לאכילת בשר, באופן שפולט ואינו בולע.

הגב על הנושא

לתחילת הדף