אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » אישות ומעמד אישי » נוסח הכתובה לאינה בתולה

נוסח הכתובה לאינה בתולה

שאלה:

כשנישאתי,נכתב בכתובתי שהנני בתולה,אך מאחר ולא הייתי בתולה (נאנסתי בגיל צעיר) רציתי לוודא,האם יש צורך לשנות זאת בכתובה. הבנו שכשיש "שקר" בכתובה,זה עלול לגרום להפך שלום בית.
תודה רבה.

תשובה:

שלום רב.

לא ברור מפנייתך האם בעלך היה מודע למצב או לא, או עכ"פ אם בעלך מודע לכך היום. אם בעלך היה מודע למצב בזמן הנישואין. אין כל צורך לשנות כלום בכתובה. אולם אם הוא לא היה מודע לכך, מן הראוי לומר לו, הן בגלל הנישואין עצמן שלא יהיה "קידושי טעות", והן בגלל הכתובה.

מקורות:

כאמור, יש בשאלה זו כמה הבטים, יש את נושא הקידושין, שלכאורה אם הבעל לא ידע על הענין, יש מקום לומר שהקידושין הם בספק. שהרי כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש ספק "קידושי טעות".

ויש את הנושא שהעלת, בכשרות הכתובה. הבעל מתחייב בכתובה של מאתיים זוז כשל בחורה, אולם בנתונים הנ"ל הכתובה היא גם לא מנה (אם הוא אינו יודע).

נפסק בשו"ע (אבה"ע סי' סח) כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה זה מקח טעות. (וקידושיה קידושי ספק, וצריכה שוב קידושין ראה ב"ש שם ס"ק כד). אלא שאם האשה לא מספרת לו דבר קרוב לודאי לשעולם לא ידע מכך, והאם יש מקח טעות גם בדברים אלו, טענה זו טען הגר"י גרוסמן זצ"ל בפניה לגרי"ש אלישיב זצ"ל בנערה שמעדה בעבר אוינה רוצה לספר על כך לארוסה, ואף הביא לזה ראיה מתוס' ביבמות נו,א. אולם הגרי"ש אלישיב זצ"ל דחה את ראייתו, והוכיח כי כשיש מקח טעות אין כל הבדל אם יוודע לאיש או לא, אלא עצם זה שיש מום במקח הרי זה מבטל את הקידושין. (ראה קובץ תשובות להגרי"ש אלישיב זצ"ל ח"א סי' קנט, ושו"ת דברי משפט ח"ד).

מעניין, כי בקובץ תשובות שיצא לאחרונה לאור (ח"ד סי' קנה-קנו) יש מו"מ בין הקהילות יעקב לבין הגרי"ש אלישיב בענין דומה, ושם העלה הגרי"ש אלישיב אפשרות כי אולי מאחר שודאי לא לא יוודע לו גם לאחר זמן, א"כ מום זה נחשב ל"מום של ידיעה" וממילא מאחר שלא יוודע לו אין לאשה צורך לומר לו. אלא שלא ניתן להקל עפ"י סברא זו כשהוא עצמו לא העמידה שם במבחן, והקל שם שלא לומר רק מפני סיבה נוספת שהיתה שם שא שייכת במקרה זה.

ובשו"ת מנחת אשר סי' צא אות ג' הביא מורינו שליט"א משו"ת עין יצחק ח"א אבה"ע סי' סז כי מצד קידושי טעות, ניתן לסמוך על שיטת הרמב"ם כי כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה מקודשת. וגם התוס' שחולקים סוברים כי הוא ספק קידושין א"כ יש כאן ספק ספיקא וניתן להקל שלא לומר לבעל בשעת הדחק. אולם מצד השהייה ללא כתובה טען כי היא חייבת לומר לו משום שכתובתה מנה. וראה שם מה שכתב במנחת אשר כי אם הבעל אינו ידוע שהכתובה אינה מחייבת אותו, א"כ אין איסור שהיה ללא כתובה אצלו. ובשעת הדחק ניתן להקל שלא לומר לבעל.

גם בשו"ת רב פעלים (אבה"ע סי' ב', שם נשאל ע"י אחד מקרובי משפחתה של הכלה שידע כי היא אינה בתולה, האם הוא מחוייב לגלות או לא) כתב כי יש ספק ספיקא כנ"ל, לכן: "לענין הלכה בנידון השאלה דידן הנזכר כבר עשיתי ס"ס והוא מתהפך, ולכן כיון דאם יגלה הדבר לבעל יהיה מזה קטטות ומריבות, וגם בזיון משפחה, ואפשר שיוולד מזה רעות הרבה, הא ודאי יש לסמוך על ס"ס הנזכר ולא יגלה לבעל כדי לעשות קדושין מחדש, ואע"ג דנוגע דבר זה לממון בשביל מאתים ותוספת כתובה דלית לה, ועיין בב"ש ואחרונים, מ"מ השתא לא ניתנה לגבות, ומי יודע אם תבא לידי גביה אח"כ, ועכ"פ יודיע זה הקרוב לה ולקרוביה שאם תבא לידי גוביינה תמחול המאתים ותוספת כתובה, ולא תגבה אלא מה שיעלה לה כפי הדין".

הגב על הנושא

לתחילת הדף