אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » מחשבה יהודית » ציפיה להקרבת קורבנות

ציפיה להקרבת קורבנות

שאלה:

האם כשהמשיח יבוא ויבנה בית המקדש יקרבו קרבנות לה' על ידי שחיטת בהמות, או שכיון שהיום בדור שלנו זה לא דבר מקובל לשחוט בהמות כדי לרצות יעשו מעשים אחרים בבית המקדש?

תשובה:

מיסודות הציפיה לגאולה היא הציפיה לבנין בית המקדש והקרבת קרבנות. כך כותב הרמב"ם

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם מקריבין קרבנות ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה (רמב"ם יד החזקה – הלכות מלכים פרק יא, א).

הציפיה לגאולה מתבטאת בתפילות שמתפללים כנגד הקרבת הקרבנות:

עצם התפילות הם כנגד הקרבנות, ואנו מתפללים שהתפילה תחשב לנו, בזמן שאין לנו בית מקדש, במקום קרבן, כמו שנאמר "ונשלמה פרים שפתינו".

חז"ל תקנו בשבתות ובמועדים תפילות מוספין שהם כנגד קרבנות המוסף שהוקרבו בבית המקדש בשבתות ובמועדים.

ניתן ללמוד על משמעותו הרבה של עניין הקרבנות גם בזמן הזה, גם מכך שלמרות שבתלמוד בבלי אין גמרא על מסכתות המשנה שעוסקות בנושאים שאינם קשורים לתקופת הגלות, כמו רוב מסכתות סדר זרעים שהם מצוות התלויות בארץ, בכ"ז נערכה גמרא על סדר קדשים. הגמרא מסבירה שכל העוסק בלימוד תורת הקרבנות הרי הוא כאילו הקריב קרבנות. דבר זה מעיד על הציפיה הגדולה להקרבת הקרבנות בפועל.

הגמרא מדברת על הלכות הקרבנות כעל "הלכתא למשיחא" (ראה סנהדרין נא, וזבחים מה), כלומר הקרבת הקרבנות היא דבר שמצפים אליו ומייחלים לביאת המשיח כדי שנוכל לזכות בו.

הגמרא במסכת כתובות דורשת שמות. אחת מהדרשות מתייחסת למזבח:

אמר רבי אלעזר מזבח מזיח ומזין מחבב מכפר – היינו מכפר היינו מזיח מזיח גזירות ומכפר עונות. תלמוד בבלי מסכת כתובות דף י/ב

וברש"י: מזיח – קס"ד מזיח עונות: מזין – בזכות הקרבנות העולם נזון שהקרבנו' באין מן המזון וגורמין לו ברכה: מחבב – את ישראל אל אביהם: היינו מזיח היינו מכפר – הי ניהו מזיח הי ניהו מכפר: מזיח גזירות – רעות מעל ישראל:

כלומר, כוחו של המזבח שהוא מזיח – מזיז גזירות רעות מעל עם ישראל, מזין את העולם כולו, שהעולם כולו ניזון על ידי הקרבת הקורבנות שהם באים מהמזון וגורמים למזון ברכה, מחבב את ישראל לאביהם שבשמים, ומכפר על עוונתיהם של ישראל.

יש במושג של קרבנות הבנות עמוקות בקשר שבין מעגלי הקיום של אדם עולם ובעלי חיים. אנו מצפים להבנה עמוקה של המציאות, שאותה מסר הקב"ה בתורתו. ובגאולה שלמה נחזור ונזכה להקריב קרבנות בבית המקדש, ונזכה על ידי זה ולרומם את העולם כולו ולהביא ברכת ה' בעולמו.

הגב על הנושא

לתחילת הדף