אתה נמצא כאן: דף הבית » תשובות מורינו הרב אשר וייס » קביעת שיעור אכילה ביום הכיפורים

קביעת שיעור אכילה ביום הכיפורים

ער"ה תשע"א

כבוד ידי"נ הרה"ג ר' משה פלג שליט"א

רב מרכז רפואי שערי צדק

במה ששאל לדעתי בנוגע לשיעורים ביוה"כ האם נכון להורות דשלש ביסקוויטים ממין מסוים הוי פחות מכשיעור כיון שבבדיקה שנערכה מצאו שאם ירסקם היטב אפשר לדוחסם לתוך כוס של גרם שהוא פחות מכותבת.

הוראה זו בטעות יסודה דלהדיא מבואר במשנה בעוקצין פ"ב מ"ח "פת ספוגנית משתערת בכמות שהיא". ומה שאמרו (סימן תפ"ו ברמ"א) דאין חללי האויר מצטרפין לשיעור אינו אלא בחללים גדולים וכעין אויר שבין עלי הירק, אבל בדברי מאפה לעולם חללי האויר הקטנים מצטרפים לשיעור, וא"כ פשוט דאם בביסקוויטים אלו כמות שהם יש בהם שיעור יש איסור כרת באכילתם.

ואף אם ירסקם עד שיהיו פחות מכשיעור מסופקני, אלא שבזה דעתי נוטה להקל דהוי פחות מכשיעור. והדרך הנכונה לצאת מידי ספק היא לאכול מה שהוא פחות מכשיעור כמות שהוא.

ולענ"ד אין נפ"מ בהלכה זו בין מצות מצה לברכת הנהנין לדין אכילה ביוה"כ, ואף שביוה"כ תלוי ביתובא דעתא מ"מ נראה דאין לחלק בזה בין יוה"כ לשאר דיני תורה. ועיין ירושלמי תרומות מ"א ע"ב דלר' אליעזר לעוס כבלוע בין לענין אכילת תרומה ובין למאכ"א ובין ליוה"כ, וכבר הארכתי במק"א לבאר דמלבד שיעור כותבת דומה אכילה ביוה"כ לשאר דיני אכילה שבתורה ואכמ"ל.

כיון שאין עתותי בידי להאריך כעת הנני מצרף למכתב זה את מה שכתבתי בהלכתא דא ומשם תדרשנו.

ביקרא דאורייתא

ובברכת כוח"ט

אשר וייס

 

הגב על הנושא

לתחילת הדף