אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » קטיף בחול המועד

קטיף בחול המועד

שאלה:

שלום רב, האם מותר בחול המועד לקטוף פירות מהעץ [ישנו אתר תיירות שכל מבקר מקבל סלסלה על מנת לקטוף מהעצים דובדבנים, שרי, פטל וכדו'], יש לציין שאין צורך בפירות בחול המועד עצמו רק מאחסנים אותם לאוכלם בעתיד.

תשובה:

אסור לקטוף פירות בחול המועד כשאינו צריך לפירות בחול המועד. אמנם, כשעושה כן לשם תחביב ותענוג, יש אוסרים, ויש מצדדים להתיר.

מקורות:

עי' שו"ע (או"ח סי' תקלג ס"ג) שכתב וז"ל: פירות שנתבשלו קצת ונאכלין ע"י הדחק, מותר ללקטן כדי לאכלן; ואם לקטן לאכלן והותיר, וחושש שמא יתליע ואם לא יכבשם להוציא ליחה מהם, יכול לכבשם. אבל אסור ללקטם תחלה כדי לכבשם; ואם הוא דבר שאינו נמצא אחר המועד, מותר לקנותו ולכבשו. ע"כ. הרי דדוקא אם אוכלן בחוה"מ, מותר. אך אם לוקטם לכתחילה שלא בכדי לאכול בחול המועד, אינו רשאי. והיינו אף אם לא ימצא פירות אלו לאחר המועד, כמ"ש בביאור הלכה (שם ד"ה אסור) וז"ל: עיין במ"א שכתב דכונת השו"ע הוא אפילו לא ימצא אחר המועד, דליקוט הוא מלאכה גמורה ואינה מותרת אלא בדבר האבד, ועבור רוח אלא מיקרי פסידא ולדידיה מיירי השו"ע כשהיו הפירות של הפקר או שרוצה לקנות מעכו"מ  [פמ"ג], ור"ל דאילו אילן של ישראל ויתקלקל ולאחר המועד בודאי הוא דבר האבד ושרי.ע"כ.

אמנם אם עושה כן לשם תחביב ותענוג, עי' בספר חול המועד כהלכתו (פ"ז סעי' כד) שהביא בזה מח' אחרוני זמנינו לענין דייג של דגים כשאינו אוכלם בחוה"מ, ששמע מהגרש"ז אויערבאך והגר"ש וואזנר לאסור. אך הביא עוד מהגר"מ פיינשטיין שכתב להקל בזה, כיון שהרי"ז נחשב כצורך המועד במה שמתענג בו. ונראה שדימהו לטיול. וכן הביא גם בספר אשרי האיש (ח"ג עמ' סט) משמו של הגרי"ש אלישיב, להקל בכה"ג שנעשה לתחביב ותענוג.

הגב על הנושא

לתחילת הדף