אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » קריאת שם לתינוק קודם הברית

קריאת שם לתינוק קודם הברית

שאלה:

תינוק שזה עתה נולד וטרם בוצעה הברית, האם לאם מותר לקורא לפעוט בשם המיועד לו או שמא עליה לחכות רק לאחר הכרזת שם הנולד בברית?

תשובה.

אין לקרוא את השם המיועד לפעוט קודם ברית המילה, שכן רק אחר שכבר נסתלקה הערלה והטומאה, אז הנשמה יורדת לילד, ואז ראוי לקראו בשם ישראל. אכן, בימים עברו היו שנהגו לקרא שם אחר עם לידת הילד ועד הברית, וזהו היה נקרא "שם עריסה", ובפרט כאשר הילד ח"ו אינו בטוב, שיש להתפלל עליו, שהיו קוראים לו שם לצורך זה. אך היום לא נהגו בזה, ואין קוראים שם עד שעת המילה.

מקורות.

בפרקי דרבי אליעזר (פרק מח) כתב וז"ל: כשנולד משה מלו אותו לשמונה ימים וקראו שמו יקותיאל. עכ"ל. ומכאן הביאו ראיה למנהג שקוראים בשם הנולד מיד לאחר המילה, וכן הוא בזוה"ק (לך לך צג.) וז"ל: תא חזי קב"ה לא קרא לאברהם אברהם עד השתא, מאי טעמא, אלא הכי אוקימנא דעד השתא לא אתגזר, וכד אתגזר אתחבר ביה האי ה"א ושריא ביה, וכדין איקרי אברהם. עכ"ל. מכאן תלמד שעיקר קריאת שמו של אדם הוא בשעת הברית מילה דוקא, ובפרט שהנשמה יורדת לילד בשעת המילה כמ"ש המקובלים, וכ"כ הרש"ש זיע"א (עיין אור הלבנה עמוד קכו) שהצלמים של נשמתו נכנסים בשעה שקוראים לו בשמו.

וכן איתא בזוה"ק (לך לך פט) שכתב וז"ל: תא חזי עד לא אתגזר בר נש לא אתאחיד בשמא דקב"ה, כיון דאתגזר עאל בשמיה ואתאחיד ביה. ע"כ. ועיין זוה"ק וארא (לב.) מאן דאתגזר אית ליה חולקא בשמך. והן אמנם פירש הזוה"ק (לך לך צה.) דהיינו שנשלם בשם שדי ע"י המילה, בכ"ז י"ל שכשנכנס לשם השי"ת, אז קוראים לו בשם ישראל ודוגמת הגר שבשעה שנימול קוראים לו בשם יהודי כי הנשמה תרד אליו בשעת המילה ושמו הוא שמה.

וכ"כ ר"י בן יקר רבו של הרמב"ן בפירוש התפלות (ח"ב עמוד פז) ורבנו שלמה מגרמיזא ז"ל, ועיין בספר כללי המילה לר"י הגוזר (עמוד 94) שכתב מכיוון ועוסקים בברכתו, קוראים את שמו ע"כ. והמקובל האלהי רבנו אברהם אזולאי זצ"ל כתב בחסד לאברהם (עין הקורא נהר נב) וז"ל: דע שהאדם לא יקרא בשם אדם רק ע"י מצות מילה ופריעה ובלעדה ייקרא שד וכו', ולזה נהגו שלא יקרא לו שם רק אחר המילה, שמאחר שכבר נסתלקה הערלה והטומאה, אז ודאי תחול עליו סוד הנשמה, ובזה ייקרא בשם אדם ישראלי. עכ"ל. ועי' בזה באורך בספר מבשרת ציון ח"א בסוף הספר דרוש שם האדם.

הגב על הנושא

לתחילת הדף