אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » ברכת האילנות על נטע רבעי

ברכת האילנות על נטע רבעי

שאלה:
האם אפשר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא נטע רבעי?

תשובה:

אפשר לברך ברכת האילנות על עץ שהוא נטע רבעי.

מקורות:

הנה אמנם מצאנו מחלוקת אחרונים לענין ברכת האילנות על עץ ערלה, דעי' בשו"ת רב פעלים (ח"ג או"ח סי' ט) שהעלה שאפשר לברך ברכת האילנות על עץ ערלה. וכדבריו העלו בשו"ת נטע שורק (או"ח סי' ט) ובשו"ת דובב מישרים (ח"ג סי' ה) ועוד. וכן העלה מו"ז שליט"א בספרו חזון עובדיה (פסח עמ' יט, וע"ע יבי"א ח"ט סי' ק אות ח).

ומאידך, הגרע"א (או"ח סי' רכו) נסתפק בדין זה, דכיון שאסור בהנאה י"ל שאין לברך. וכ"פ בשו"ת דברי מלכיאל (ח"ג סי' ב), ובכה"ח (סי' רכו ס"ק יא) שאין לברך על אילן ערלה. וכן העלה גם באור לציון (ח"ג פ"ו סי' ד).

אולם גם לדעת האוסרים, היינו דוקא בעצי ערלה, שאסורים הם בהנאה. אך בעצי נטע רבעי, שמותרים הם באכילה בירושלים, ובזה"ז ע"י פדיון, נראה דכו"ע יודו שאפשר לברך עליהם. וכן ראיתי בספר ערב פסח למהר"ח הכהן (הל' ברכת האילנות סי"ב) שהגם שכתב להחמיר כדברי הגרע"א שלא לברך על עצי ערלה, מ"מ כתב דפשוט שבשנה הרביעית, אף בודאי ערלה מצי לברך, דראויים הם לאחר פדיונם. וכן נראה פשוט.

הגב על הנושא

לתחילת הדף