אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » כשרות » הפרשת חלה מעיסה ואין בדעתה לאפות את כל העיסה

הפרשת חלה מעיסה ואין בדעתה לאפות את כל העיסה

שאלה:

אשה הלשה עיסה גדולה שיש בה שיעור חלה. ברצונה להפריש חלה על כל העיסה ואחר כך לחלק את הבצק לככרות ולאפות חלק מן הככרות בערב שבת זו ואת השאר להקפיא ולאפות בערב שבת הבאה, האם מותר לעשות כך?

תשובה:

מאחר ויש בזה מחלוקת אחרונים, יש חיוב להפריש חלה, אכן לא יברך על הפרשה זו.

מקורות והרחבת הענין:

א.      במשנה (חלה פ"א משנה ז) מבואר "נחתום שעשה שאור לחלק חייב בחלה, נשים שנתנו קמח לנחתום לעשות להם שאור, אם אין בשל אחת מהן כשיעור פטורה מן החלה".

ונחלקו בירושלמי מדוע בנשים שנתנו לנחתום אין חיוב חלה.

דעת ר' יוחנן שהעושה עיסה שיש בה שיעור חלה על מנת לחלקה כשהיא בצק לחלקים שאין בהם שיעור, פטורה מן החלה, ולכן נשים שנתנו לנחתום לעשות להן שאור פטורות אע"פ שהנחתום צירף את כל הקמחים ועשה מהם עיסה אחת שיש בה שיעור חלה, מכל מקום פטורה, משום שדעתו לחלקה קודם אפיה ולתת לכל אחת חלקה שאין בו כשיעור, ודעת ריש לקיש שנשים שנתנו לנחתום פטורות משום שהוא עירב הקמח שלא מדעתן, והממרח כריו של חברו שלא מדעתו אינו נטבל.

ב.      השולחן ערוך (יורה דעה הלכות חלה סימן שכו סעיף ב) פסק כדעת רבי יוחנן שלמעט נחתום, שאר אדם העושה עיסה לחלקה בבצק, פטורה מחלה. (וע' בב"י שדוקא כשמחלקה בעודה בצק, אבל אם מחלקה לאחר האפיה חייבת בחלה).

ומצאנו שלש פירושים מה נקרא עשית עיסה על מנת לחלקה:

לדעת הש"ך ס"ק ה' (ע"פ הלבוש והפרישה) כוונה לחלק היינו דווקא לחלקו לכמה אנשים כך שכל אחד יקבל בצק פחות מכשיעור.

אמנם בשו"ת בית אפרים יור"ד סי' סט (הובא בפתחי תשובה ס"ק ב') כתב שמשמע מתוס' ברכות לז, ב, שגם באדם אחד פטור כשדעתו לחלק, ולכן ביאר דאין החילוק בין אדם אחד לשני בני אדם, אלא דאם אחר החלוקה יכול לשוב ולהצטרף בנשיכת העיסות או בצירוף סל אפילו אחר האפיה, אז חייב, כיון שלא היתה כוונה מוחלטת לחלוקה, אבל במקום שאין אפשרות לבוא אח"כ לצירוף, פטרנו את העיסה, וכן משמע בחזון איש (יו"ד קצ"ח ס"ק ב').

והמעדני מלך בהלכות חלה (דברי חמודות ס"ק כ', הובא בפת"ש שם) כתב חילוק אחר, ולדעתו הפטור הוא דוקא אם מחלקה על מנת שלא לאפות עכשיו הכל, אלא מסעודה לסעודה אחרת כמו משחרית לערבית, אבל המחלק עיסת בצק לאפות מיד את הכל לא נפטר, עי"ש,

ג.       נמצא לפ"ז כאשר אדם אחד מחלק עיסה לעצמו תלוי הדבר במחלוקת אחרונים מדוע פטרנו את מי שמחלק עיסה. אם הפטור במחלק הוא רק כאשר מחלק לכמה בני אדם, או כאשר  מחלקה באופן שאף פעם לא יצורפו יחד אף אם נשארו אצל אותו אדם אז כאשר מחלקה לעצמו חייב, אך אם הפטור הוא משום שאין כוונתו לאפות הכל מיד חייב. להלכה כתב בשמירת שבת כהלכתה ח"ב פמ"ב הערה מ"ה, בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל שיש לחוש לשיטת המעדני מלך ולהפריש בלא ברכה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף