אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » מסירת שיעור גמרא לנשים

מסירת שיעור גמרא לנשים

שאלה:
אני אברך שב"ה עוסק קצת בקירוב, ונזדמן לי ללמוד בחברותא גמ' עם יהודי חילוני למהדרין כבן שישים. עד לפני תקופה היינו לומדים במשרדו בתל אביב, ומזה כחודש עברנו ללמוד בביתו כבקשתו, אלא שבתקופה האחרונה אשתו מצטרפת ג"כ לשיעורים, והבעיה שמלבד שהיא אשה (וישרפו דברי תורה וכו') היא גם לא יהודייה כנראה ע"פ הלכה (היא טוענת שהתגיירה וגם הוא טוען כך, אבל מן הסתם היא התגיירה שלא ע"פ ההלכה, היות ואין היא שומרת תורה ומצוות בכלל, ולא דרשתי בעניין כדי לא לפגוע בהם).
ושאלתי ובקשתי, האם רשאי אני למסור להם שיעורים או כדאי שאמנע מזה?
תשובה:

מותר ואף ראוי שתמשיך לעשות כמעשיך הטובים, לקיים מצוות 'ואהבת את ה' אלוקיך', וכמו שכתב הרמב"ם [ספר המצוות מצוה ג] בביאור מצוות אהבת ה'.

הרחבת הדברים:

בדבריך העלית שתי ספקות א. האם מותר ללמד תורה לאיש בזמן שאשתו עימו והיא שומעת דברי תורה, האם אין זה בכלל איסור ללמד תורה לנשים. ב. האם מותר ללמד תורה ליהודי בזמן שנכרי עימו וישמע דברי תורה שמלמד ליהודי.

הנה בדבר לימוד תורה לגוי, מורינו הגאב"ד נשאל שאלה דומה לשאלתך, מה דין מלמד המלמד בכיתה שחלק מהכיתה הם תלמידים גוים ועיין בתשובתו באתר אם מותר ללמד כיתה כשיש בין התלמידים גויים. ובדבר שאלתך יש להביא גם את דברי ר' משה פיינשטין זצ"ל  [אגרות משה יורה דעה ח"ב סימן קלב] שכ' "הנה פשוט לע"ד דמה שא"ר אמי בחגיגה דף י"ג אין מוסרין דברי תורה לעכו"ם, הוא דוקא כשכוונתו למוסרם להעכו"ם אבל כשכוונת הלומד דברי תורה הוא ללומדם בעצמו ולמוסרם ליהודים הנמצאים שם, לא נאסר מחמת שנמצא שם גם עכו"ם שג"כ ישמע ממילא הדברי תורה". מבואר בדבריו שאם עיקר כונתך היא ללימוד תורה ליהודי אין לחשוש שגם גוי שומע הדברים.  ובמציאות של השאלה שלפנינו, נ"ל עוד יותר סברה להתיר מאשר במציאות שבתשובה הנ"ל, שכאן אין לך אפשרות לברר ויתכן שהתגיירה בגיור נכון, ורק אח"כ חזרה לסורה.

ובענין לימוד תורה לנשים, ישנה באתר תשובה שכתב הרב יהושע פפר  תלמוד תורה לנשים.  ויש לציין שתשובת ר' משה הנ"ל היא גם במענה על לימוד לאשה שהיא גויה ובכל אופן לא חשש ר' משה לאסור מצד לימוד נשים.

בשולי הדברים רציתי להעיר לגבי נושא כללי שקשור לכל העוסקים בקירוב שמלמדים תורה במקום שיש נשים שאינן מכסות ראשן, שלכאורה אסור לומר דברי תורה מול שער מגולה באשה. ויש לעיין בזה ולהרחיב בכמה פרטים. בעז"ה נעלה תשובה בעניין זה באתר תבונה.

הגב על הנושא

לתחילת הדף