אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » כשרות » שימוש בכלים שבשלו בהם בשבת

שימוש בכלים שבשלו בהם בשבת

שאלה:

הורים שמבשלים בשבת, מרתיחים מים בקומקום בשבת, ומשתמשים במיקרוגל בשבת, האם הכלים שבהם בשלו בשבת נאסרים לשימוש על ידי זה? ברצוני לציין שאין לי אפשרות כל פעם מחדש אחרי שבת להגעיל את כל הכלים, גם מבחינה טכנית זה קשה וגם שאם הורים שלי יראו אותי עושה זאת זה יביא למצב קשה ביחסים בינינו.

תשובה:

לגבי מי שלא בישל בשבת בסיר, אין הבליעה נאסרת כלל, ואין צורך להגעיל את הסיר.

הרחבה:

אכן, מובא בספר משנה ברורה על הלכות שבת, או"ח סי' שי"ח סק"ד, שכתב בשם המג"א, שכלי שבשלו בו בשבת, הכלי נאסר. מקור ההלכה הזו היא מדברי הרשב"א, והיא מבוססת על כך שתבשיל שבושל במזיד בשבת אסור לאוכלו אפילו במוצאי שבת, וכיון שכן הכלי שבלע מהתבשיל האסור, נאסר גם כן וצריך להגעילו. אמנם, כוונת המשנ"ב שרק למבשל עצמו הכלי נאסר, אבל לאחרים, מותר להשתמש בכלי במוצאי שבת מיד, ואינו נאסר להם כלל. עולה מזה לגבי השאלה בנידון דידן, שאין צורך להגעיל את הסיר כלל.

[הערה: ואפילו למבשל עצמו, מבואר בספר מטה יהודה לרבי יהודה עייאש, סי' שי"ח סק"א, שי"ח א במזיד אסור לו לעולם וכו' כתב המג"א ז"ל סק"א וז"ל משמע ברשב"א ז"ל סימן קע"א דהקדירה ג"כ אסורה ע"כ ולא ידעתי מהיכן משמע ליה מאותה תשובה דאדרבא מהתם מוכח דאין הקדירה אסורה אלא במזיד לרבי יוחנן הסנדלר דס"ל דמעשה שבת אסורין מדאורייתא אבל כפי סברת ריה"ו דקי"ל כוותיה דבמזיד דאסור לו לעולם אינו אלא מטעם קנסא כדמוכח מפירוש רש"י ז"ל בפ"ק דחולין דף ט"ו ע"א יע"ש ועוד דהרי קי"ל היא קודש ואין מעשיה קודש וא"כ לא יאסר אלא התבשיל עצמו ולא פליטו". והביאו בספר בכף החיים ס"ק ט.

וגם בשו"ת כתב סופר או"ח סימן נ אות ב שכתב שהמיקל לא הפסיד, ובספר דעת תורה למהרש"ם או"ח סימן שי"ח שכתב שעל כל פנים כשאינו בן יומו אפשר להקל בזה, שהא דנטל"פ אסור לכתחילה היינו באיסור ששייך בכל יום שאם נתיר לכתחילה בשאינו בן יומו, יבוא לבשל בכלי איסור ובו ביום לבשל בו היתר, משא"כ הכא דליכא למיחש להכי, ולא גזרו בזה].

הגב על הנושא

לתחילת הדף