אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » דינים שונים » שיניים תותבות של מת

שיניים תותבות של מת

שאלה :

האם מותר להוציא שיניים תותבות של נפטר העשויות  מזהב?

תשובה :

שיניים תותבות קבועות נחשבות חלק מהמת ונאסרות בהנאה ועל כן אין להוציאן, אך שיניים תותבות שעשויות להוציא ולהכניס אינם נאסרות בהנאה ומותר להוציאן.

מקורות :

השאלה לדיון היא האם השיניים נחשבות כחלק מהמת ונאסרות בהנאה או שהם דבר חיצוני לו. מקור הסוגיה בגמ' במסכת ערכין דף ז ע"ב לגבי פאה נכרית, דאיתא שם במשנה שהאישה שנהרגה נהנין בשערה, ושם נחלקו רב נחמן ורבא במה מדובר, לפי רבא כדי להתיר נצרכים שני תנאים א. אירי בפאה נכרית ב. מדובר כה"ג שאמרה תנו לבתי ומשום כך לא נחשבת הפאה חלק ממנה . אך רב נחמן בר יצחק מעמיד את המשנה בשערה ממש, ואע"פ כן השער לא נאסר משום ששער לאו בר מיתה הוא .

להלכה הרמב"ם פוסק פי"א מהלכ' אבל, ששיער מותר בהנאה מפני שאינו גופו וביאר הב"ח שנראה שדעתו לפסוק כרב נחמן בר יצחק לפי שיטתו נראה שגם שיניים מותרות מאותו טעם של שיער שכן לא בר מיתה הוא וכמו שפירש שם רש"י "ששיער אין עשוי להשתנות" אך בשו"ע סי' שמט סעי' ב' פסק דלא כהרמב"ם ואפי' פאה נכרית המחוברת לגופה אסור בהנאה . ולמעשה כתב הש"ך בנקודות-הכסף שהמעיין בסוגיה יראה שההלכה כדעת הרמב"ם. אך בשו"ת הר צבי וכן שו"ת הרב"ז ח"א סי' פב פירשו את שיטת הרמב"ם שגם רב נחמן שהתיר לא התיר אלא כה"ג שאמר תנו לפני מותו ומשום כך לא נחשב כחלק ממנו .

ןהנה השו"ע כתב שנוי המת המחוברים בגופו אסורים כמו המת עצמו ודייק הרמ"א מדברי השו"ע שהאיסור הוא דווקא אם הנוי קשור אבל אם אינו קשור מותר, ולכן הוא מסיים שמותר ליטול טבעות שבידם של מתים . אך הבכור- שור הובא דבריו בפתחי-תשובה פקפק בזה ודעתו שאפי' אם התכשיטים קשורים אינם נאסרים משום שלא נחשבים לעולם כגופו של מת . ורק שער או שן תותבת אם היא קשורה נאסרת משום שהם נחשבים כגופו, ולכן לדעתו שיניים דינם חמור מתכשיט . יש מן האחרונים שרצו להקל ולחלק בין סתימה שנעשית חלק מהשן שהיא אסורה לבין שן שלימה שתופסת את חלל הפה שמותר כי אינה נחשבת כחלק מהגוף אך זו דעת יחיד . ולכן יש להחמיר כדעת הבכור- שור לאסור בשיניים תותבות קבועות .

הגב על הנושא

לתחילת הדף