אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » שבת » שליחת סחורה בשבת

שליחת סחורה בשבת

שאלה:

אני מנהל חברה בחו"ל לייצור משחקים, כאשר אנו מקבלים הזמנה מארץ ישראל, אנחנו מעמיסים את הקונטיינר ביום שלישי, ומועבר לספינה, כשהספינה יוצאת מאתנו ביום שבת לעבר ארץ ישראל. האם יש עם זה איזה בעיה.

תשובה:

אם רב החובל ושאר צוות הספינה הם גויים, ואינם עושים זאת לבקשתך ולצרכך, ולך אין שום הבדל אם הספינה תצא בשבת או ביום ראשון, נראה שאין בכך שום איסור.

מקורות:

ראה שו"ע (סי' רמד ס"ה) בישראל ששכר גוי למלאכתו, דכל שאינו מחייבו לעשות כן בזמן מסוים, והגוי לפי בחירתו עושה כן בשבת, דעת הרמב"ם, שאם הגוי אינו עושה את המלאכה בבית הישראל, וגם הישראל אינו מחשב עמו לפי ימים, מותר לו לעשותה מתי שירצה. והביאה מרן השו"ע כדעה קמא בסתם. ואף לדעת הראב"ד שהביא מרן בשו"ע שם כדעה בתרא בשם י"א, לא אסר אלא דוקא כששכרו לזמן, אך בשכירות לפי כמות או בגד, גם הראב"ד מודה דשרי, וא"כ בנדון דידן שלא שכרו לזמן, אלא רק להולכת סחורה, והגוי רשאי לעשות כן לפי רצונו, נראה דלכו"ע שפיר דמי. וראה גם בשו"ע (סי' רמז) דשרי למסור לגוי איגרת בער"ש, אף אם הגוי ישלחנה בשבת, כל שקוצץ עמו את מחירה מראש, ואינו אומר לו שיעשה כן בשבת. [וע"ע בספר ילקוט יוסף (שבת כרך א מהד' תשע"א עמ' קמה) שכתב דמשום כך מותר אף ליהודי למסור את רכבו למוסך של גוי בער"ש, כל שיש לגוי שהות לתקנו בער"ש או במוצ"ש. ודוקא כשאומר לו בפירוש לתקנו בשבת, אסור.]

ומה שהספינה בכל מקרה [גם אם נותן את הסחורה בימי החול] תצטרך להפליג וליסוע בשבת, אין בכך איסור, שכן גם מה שאסרו חז"ל לצאת בער"ש או בג' ימים שקודם השבת (עי' שו"ע רמח א), נחלקו הראשונים בטעמו, אם משום ביטול עונג שבת מחמת גלי הים הסוערים וחשש מיחושים והקאות, או משום איסור תחומין, ועוד. ובנ"ד לא שייך כל זה. עי' גם חזו"ע (שבת א עמ' קח), וספר שביתת הים להגרא"י ולדנברג.

הגב על הנושא

לתחילת הדף