אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » רפואה ואתיקה בהלכה » טיפול שיניים להורים

טיפול שיניים להורים

שאלה:

אשה שבמקצועה היא שיננית האם מותר לה לעשות טיפולי שיניים או ניקוי שיניים להוריה אם יש בזה איסור של חובל בהוריו?

תשובה:

יש לחלק בין טיפול שיניים הגורם לדימום לבין טיפול שלא מחייב דימום וכגון ניקוי חיצוני של האבנית וכדו'. טיפול שלא מחייב דימום יש מקום להתיר. אך טיפול הגורם לדימום נחלקו המחבר והרמ"א בשאלה זו. ולכן לספרדים הנוהגים כמרן המחבר יש להימנע לבת מלטפל בהוריה אפילו שאין רופא אחר שיטפל בהם,  ולאשכנזים הנהוגים כרמ"א כל שאין רופא אחר שיעשה הטיפול  מותר לה לטפל בהם.

ובמקום שאם היא תטפל בהם יהיה טוב יותר ונח להם בכך, יש יותר מקום להקל ותבקש מהם מחילה מקודם, ובפרט אם היא תטפל בהם בחינם.

ביאור ומקורות: 

הנה השו"ע ביו"ד סי' רמא' סעי' ג' פסק "היה קוץ תחוב לאביו לא יוציאנו שמא יבא לעשות לו חבורה וכן אם הוא מקיז דם או רופא לא יקיז דם לאביו ולא יחתוך לו אבר אף על פי שמכוין לרפואה" וכתב הרמ"א שם "במה דברים אמורים בשיש שם אחר לעשות אבל אם אין שם אחר לעשות והוא מצטער הרי הוא מקיזו וחותך לו כפי מה ישרשוהו לעשות".

ומבואר שנחלקו מרן השו"ע והרמ"א ולדעת השו"ע אין חילוק בין אם יש אחר שיעשה הדבר או לא ואסור לבן להקיז דם לאביו ולרמ"א יש חילוק אם יש אחר אסור ואם אין מותר ועיין בשו"ת שמע אברהם (פלאג'י) סי' סט' שכתב בדעת מרן מזה שלא חילק מכאן שחלק על הרמ"א בחילוקו, ונמצינו למדים שיש הבדל בזה בין ספרדים לאשכנזים בדין זה.

אמנם בבן איש חי פרשת שופטים סעי' כד' פסק כדברי הרמ"א שיש חילוק אם יש אחר שיקיז להם דם שאסור ואם אין אחר מותר, וכבר תמהו עליו שאיך היקל בזה בדבר שאיסורו בחשש לחנק מדאוריתא ואף אם למד כדברי הב"ח בדעת הרי"ף הרי מרן השו"ע לא למד כך וצ"ב. ועיין בנשמת אברהם ח"ב עמ' רעד' שלמד בפשטות שדעת הבן איש חי בדעת מרן השו"ע והרמ"א שלא פליגי והרמ"א בא לפרש את דברי מרן השו"ע וצ"ב.

אלא שיש לדון להתיר מטעם אם הבת תעשה הטיפול להוריה בחינם ואם יקחו רופא אחר יעלה להם כסף, (ולא תמיד זה כך כי פעמים רבות הבת עובדת אצל מישהו אחר ואין היא מוסמכת לאשר להם טיפול בחינם) ובאופן זה נחלקו הפוסקים שדעת הרב  יפה ללב (פלאג'י) ח"ג סי' רמא' להתיר באופן זה כיון שנח להורים שיהיה בחינם ואין אחר שיעשה להם בחינם נחשב הדבר כמו שאין רופא אחר שיעשה זאת. ואילו דעת הרב הר צבי יו"ד סי' קצז' שהבן ישלם לרופא אחר והוא יטפל בהוריו ונמצא שהוריו לא הוציאו כסף מכיסם והוא לא הוציא להם דם.

וכל זה אם נרצה להקל מטעם זה הוא רק לאשכנזים שרק לדעת הרמ"א יש חילוק אם יש רופא אחר שיקיז דם לאביו או שאין, אבל לספרדים ההולכים לפי דעת מרן השו"ע בכל מצב הדבר אסור ואם כן אין היתר זה.

ומצינו טעם אחר להתיר שהנה כתב בערוך השלחן יו"ד סי' רמא' סעי' ו' שאם בנו יעשו לו הטיפול טוב יותר מאשר אחר ואביו חפץ שבנו יטפל בו מותר לו להקיז לאביו דם וכן להוציא לו הקוץ, וא"כ גם לגבינו אם אכן הבת תטפל בהוריה טוב יותר וההורים נח להם בכך יותר אין הכי נמי שיש יותר מקום להקל.

ובצירוף בקשת מחילה מהוריו על כך, שכידוע דעת המנחת חינוך מצוה מח' שאם הוריו מוחלים על הקזת הדם מותר לבן להוציא להם הקוץ או להקיז להם דם, ובצירוף שזה בחינם שחשיב כאין רופא אחר, ובצירוף דעת הבן איש חי שהקל כדברי הרמ"א, וספרדי המיקל באופנים אלו יש לו על מי לסמוך .

הגב על הנושא

לתחילת הדף