אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » עסקים וממונות » קיבל כסף לקנות דבר מסוים וקנה דבר אחר

קיבל כסף לקנות דבר מסוים וקנה דבר אחר

שאלה: 

אדם קיבל במתנה כסף לקנות דבר מסוים, האם מותר לו לקנות בכסף זה דבר אחר.

תשובה:

לכתחילה אין ראוי להשתמש בזה למטרה אחרת אולם בדיעבד לאחר שקנה אינו צריך להחזיר את הכסף.

מקורות:

מצאנו כמה תשובות בפוסקים בענין זה, בשו"ת חות יאיר סימן רלב נשאל בפלוני עשיר שנדר לשלוח לקרובו ת"ח בכל ע"ש יין לקידוש, והת"ח רוצה לקנות יין לקידוש במעות שלו אם מותר לו לקנות במעות העשיר דברים אחרים, ועיי"ש שהביא מחלוקת ר"מ ורבנן אם המעביר על דעת בעה"ב נקרא גזלן או לא ואנן לא קיי"ל כר"מ, ולכן תמה הב"י באו"ח תרצד על הטור שפסק דמגבת פורים אסור לו ליקח מהן רצועה לסנדלו.

וכתב ליישב דאע"פ שהמעביר ע"ד בעה"ב אינו גזלן מ"מ במגבת פורים איכא קפידא כיון דהוא מצוה, ומש"ה פסק שם דאיכא קפידא של העשיר שהמצוה יהיה ממונו. וכיוצא בזה הביא מספר חסידים סימן תתסו.  ומ"מ כתב דאם שולחים מעות לת"ח ואומרים לו דרך כבוד לקנות מהם דבר פלוני אין המנהג להקפיד אם לא שהוא לצורך מצוה.

ובבית מאיר [צלעות הבית סימן ג'] נשאל באחד שרצה שחתנו יעקור לדירה טובה יותר ולכן נתן לו כסף לקנות ששה כסאות וחתנו ביזבז הכסף  לדברים אחרים, ועתה תובע אותו חותנו שחזיר לו את הכסף, וכתב דלכאורה יש אומדנא שרוצה לתת רק כדי יקנה כסאות ולכן צריך להחזיר אלא שאח"כ כתב שלא כל האומדנות שוות וקשה להוציא ממון בזה.

ובשו"ת אג"מ חו"מ א' סי' פח מצאנו שג"כ נשאל בכעין זה, והשיב מאחר שלא התנו בתנאי שהכסף ישמש רק למטרה זו אין זה גזל אלא רק מעביר על דעת בעה"ב דלא קיי"ל כר"מ ואין זה גזל, ובמתנה מאביו או מאמו רצה להקל יותר אך משמע מדבריו דמ"מ אין זה לכתחילה. לכן נראה שאף שלדעת החו"י אפשר דאם אין קפידא מותר לכתחילה מ"מ כיון שדעת הבית מאיר והאגר"מ שאסור לכתחילה שמא נקרא גזלן ודאי ראוי להחמיר.

הגב על הנושא

לתחילת הדף