אתה נמצא כאן: דף הבית » שאלות אחרונות » חגים וזמנים » מקום הדלקת נרות שבת כשיש כמה נשים המדליקות

מקום הדלקת נרות שבת כשיש כמה נשים המדליקות

שאלה:

בית אחד שמתאכסנים בו כמה זוגות נשואים, כולם אוכלים יחד אך כל זוג ישן בחדר נפרד, כיצד ינהגו לגבי מקום הדלקת נרות שבת ?

תשובה:

כל זוג וזוג מחויב להדליק נרות שבת, ולגבי מקום ההדלקה לאשכנזים רשאים להדליק כולם יחד באותו מקום. ולספרדים כל משפחה תדליק בחדרה ובתנאי שיהנו מעט לאור הנרות. ואם חוששים משריפה וכדומה ידליקו במטבח או בסלון כל אחד במקום אחר, ווהמיקלים להדליק כמה באותו מקום יש להם על מי לסמוך.

ביאור ומקורות:

כתב המהרי"ל בתשובה סי' נג' והביאו הבית יוסף בסימן רסג' וזה לשונו "מצאתי בתשובה אשכנזית ב' וג' בעלי בתים אוכלים במקום אחד כל אחד מברך על מנורה שלו אע"פ שכבר יש אורה מרובה אע"ג דאור זרוע גמגם בזה מ"מ יש נהגים כך ובעניותי נראה לי ליישב שכל מה שמתוסף אורה אית ביה שלום בית טפי ושמחה יתירה להנאת אורה בכל זויות"

ומבואר שנחלקו בזה המהרי"ל והאור זרוע אם הדלקה במקום שכבר הודלקו נרות שבת נחשבת להדלקה הראויה

והשו"ע בסי' רסג' סעי' ח' כתב ב' או ג' בעלי בתים אוכלים במקום א', י"א שכל אחד מברך על מנורה שלו, ויש מגמגם בדבר. ונכון ליזהר בספק ברכות ולא יברך אלא אחד. וכתב הרמ"א אבל אנו אין נוהגין כן. ונמצינו למדים שלמעשה הוא מחלוקת מרן השו"ע והרמ"א ונמצא שלספרדים אין להדליק באותו מקום שכבר הודלקו שם נרות שבת ולאשכנזים אפשר להדליק שם.

ומצאתי בסיעתא דשמיא דרך שגם לספרדים ידליקו באותו מקום כמה נשים, שכתב בערוך השלחן כאן בסעי' ו' שאם ידליקו יחד ממש אין בעיה כיון שאין אור אחר בזמן שכל אחד מדליק הנרות והעליתי הדברים בפני כמה גדולים בהלכה וביניהם מו"ר הגאב"ד שליט"א והסכים דעצה טובה קמ"ל. אמנם דעת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל לחלוק על עהרוך השולחן בזה שראיתי בספרייתו בכת"י על ערוה"ש שכתב "זה אינו ודבריו תמוהים".

הגב על הנושא

לתחילת הדף